Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post Reply
User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1589
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Marcel Kosters » Mon Dec 17, 2018 11:09

De bondsraadsvergadering van 3 november was rijk aan inhoud! In bijlage de notulen en het 'Rapport Werkgroep Herstructurering Bondsraad' (bron: kndb.nl).

Mijn mening: een goed idee om de verkiezingen via de clubs te laten lopen. De betrokkenheid vanuit de leden bij de vorige verkiezingsopzet was klein, zowel kijkend naar het aantal beschikbare kandidaten als naar het aantal uitgebrachte stemmen. Deze nieuwe aanpak stimuleert de betrokkenheid.

Uit de concept notulen:

6. Voorstellen van het bestuur ter besluitvorming.

6.2. Voorstel tot herstructurering bondsraad.

Theo van den Hoek licht het voorstel van de werkgroep toe, en bedankt daarbij eerst Frans de Jonge en Thijs van den Broek voor hun bijdrage. Hij merkt op dat de PNHDB (die schriftelijk gereageerd had op het rapport van de werkgroep) niet reageert op de diagnose die in het rapport gesteld wordt. Hij vraagt zich dan ook af of de provincies bij zichzelf te rade zijn gegaan en of ze tevreden zijn met hun vertegenwoordigers in de
bondsraad. Naar Theo's mening presteren deze zeker niet beter dan de vrij gekozen bondsraadsleden.

Michel Stempher vindt dat een ander orgaan moet gaan over het functioneren van de bondsraad. Hij vraagt ook of dubbelleden twee keer kunnen stemmen en of de vijftien bondsraadsleden uit een provincie kunnen komen. Theo van den Hoek beantwoordt de eerste vraag bevestigend en de tweede dat dit theoretisch kan, maar in de praktijk niet te verwachten is.

Pieter Wijn is het fundamenteel oneens met de voorstellen. Hij vindt dat spelers en provinciale bonden vertegenwoordigd moeten worden. Ook vindt
hij het onjuist dat verenigingen en provinciale bonden namens individuen moeten gaan stemmen. Tenslotte denkt hij dat er te weinig kandidaten
zullen zijn binnen het nieuwe systeem.

Thijs van den Broek zegt dat leden wel zelf willen stemmen en dat kan via de club. Provincies die goed functioneren, kunnen hun bondsraadslid
vertegenwoordigd krijgen. Provincies worden juist sterker in dit besluit, bepalend in de stemming, terwijl in de huidige situatie iedere provincie (hoeveel leden het ook heeft) altijd een stem heeft.

Jelmer Martens is het eens met Thijs (en merkt daarbij op dat dat vrij uniek is). Hij vindt het een goed voorstel. Hij was eerst tegen, maar heeft vervolgens overlegd met de vertegenwoordigers van de provincies die om hun mening gevraagd zijn en de UPDB. Uiteindelijk lijkt het voorstel
overnemen hem het beste. Hij wil wel naar de provincies communiceren dat niet iedereen van de achterban geraadpleegd is en dat niet de koninklijke
weg is gevolgd, maar de urgentie is hoog.

Theo Voorspuij denkt dat de bondsraad niet beter wordt van de voorgestelde herstructurering. Hij ziet conflicten als de oorzaak voor het inzetten van
het reorganisatieproces. Verder wijst hij er op dat vrijwilligers bijna allemaal gevraagd worden. Zij worden niet gekozen. Naar zijn mening is er
dan ook geen reorganisatie nodig.

Harm van der Veen is het voor het grootste deel eens met Theo Voorspuij. Het vinden van mensen die in de bondsraad plaats willen nemen is het
grootste probleem. In Noord-Brabant bijvoorbeeld lukt het al tien jaar niet meer om een vrijwilliger te vinden (niet zittend in het bestuur van de PNDB) die in de bondsraad wil zitten. Zijn conclusie is dat er niet voldoende kandidaten zullen zijn.

Michel Stempher steunt het voorstel.

Arne van Mourik vindt kwaliteit belangrijker dan provinciale vertegenwoordiging. Idealiter zou iedere provincie zijn eigen vertegenwoordiger hebben, maar dat is nu ook niet het geval. Arne zelf zit hier namens de PODB in de bondsraad, maar hij woont niet in Overijssel.

Reinout Sloot wijst er op dat 98% van de leden niets weet van de bondsraad. Thijs van den Broek reageert hierop dat verenigingen dichter
bij de leden staan. En als zij het niet zouden weten dan kunnen ze advies vragen aan de provinciale bond. Hierdoor betrek je iedereen meer bij de
bondsraad.

Theo van den Hoek vindt het onlogisch dat in de vorige bondsraadsvergadering besloten werd tot herstructurering en dat men er nu geen behoefte meer aan heeft.

Nico Werkman vindt dat de herstructurering niet het gevolg is van het conflict van vorig jaar. De PGD heeft al eerder aangegeven dat de bondsraad niet goed functioneert.

Kees van den Berg zegt dat de provinciale bonden lid zijn van de KNDB. Hij wil de bestaande structuur niet veranderen. Theo van den Hoek meldt dat de bewering van Kees van den Berg niet klopt. Natuurlijke personen en damverenigingen zijn de leden van de KNDB, niet de provinciale bonden
(artikel 4 statuten).

Jelmer Martens raadt aan om te monitoren uit welke provincies geen kandidaten aangemeld worden. En om de provinciale besturen te waarschuwen
als dat het geval is in hun provincie. Dan kunnen ze nog actie ondernemen.

Reinout Sloot merkt op dat mensen die zich zelf aanmelden het meest gemotiveerd zijn en vindt dat deze nog steeds gekozen moeten kunnen worden. Verder maakt hij zich zorgen over de continuïteit.

De voorzitter reageert hierop dat continuïteit inderdaad gewenst is. Het is zonde als kennis en enthousiasme verloren gaan. Hij sluit de algemene discussie af met de opmerking dat men zich altijd af moet vragen hoe het nog beter kan, nog effectiever en hoe het functioneren geoptimaliseerd kan worden.

De voorzitter vraagt daarna of men het eens is met de vier uitgangspunten van het voorstel.

1) Kies voor een model waarin de omvang van de bondsraad zich aanpast aan de ontwikkeling van het ledenaantal en aan de gebleken actieve
belangstelling onder de KNDB-leden voor het bondsraadswerk.

Pieter Wijn is het niet eens met dit uitgangspunt. Hij vindt dat belangengroepen vertegenwoordigd moeten zijn.

Thijs van den Broek vindt dat een minimale vertegenwoordiging per bondsraadslid nodig is. Daarna wordt er gestemd. Elf bondsraadsleden kunnen zich in dit uitgangspunt vinden.

2) Kies voor een zodanige samenstelling van de bondsraad dat die door iedereen als een homogene en representatieve afspiegeling van dammend
Nederland wordt gezien. Niemand is het oneens met dit uitgangspunt.

3) Kies voor een model waarin alle bondsraadsleden daadwerkelijk gekozen worden, en waarin niet gekozen kandidaten op een reservelijst komen, zodat de bondsraad op sterkte blijft als er tussentijds vacatures ontstaan. Twee bondsraadsleden kunnen zich niet in dit uitgangspunt vinden.

4) Kies voor een aantal aanbevelingen om het functioneren van de bondsraad en zijn communicatie met bestuur en achterban te verbeteren.
Iedereen is het eens met dit uitgangspunt.

De voorzitter merkt op dat het bestuur de bondsraad een belangrijk gremium vindt. Daarnaast dat dit in principe de laatste bondsraadsvergadering is
van de thans zittende bondsraadsleden. Een statutenwijziging kost veel tijd omdat we een koninklijke bond zijn en voor een koninklijke bond gelden speciale procedures bij een statutenwijziging. Als dit de laatste bondsraadsvergadering is van de thans zittende bondsraadsleden, hoe moeten we dan met een volgende vergadering omgaan? Hij oppert om dit jaar nog in gesprek te gaan met elkaar en om dan met een voorstel te komen. De bondsraad moet aftreden, maar statuten zijn waarschijnlijk niet op tijd gewijzigd voor de nieuwe verkiezingen. Daarnaast moeten de statuten opgefrist worden.

Volgens Thijs van den Broek moet de statutenwijziging, zelfs met de benodigde koninklijke goedkeuring toch redelijk snel kunnen.

Theo van den Hoek geeft aan dat vooral aanpassingen nodig zijn in het huishoudelijk reglement. Zelfs zonder statutenwijzigingen zou het voorstel
al geaccepteerd kunnen worden. Geeft aan dat er pragmatische oplossingen zijn en dat nu nog niet perse de statuten bij de notaris gewijzigd hoeven
te worden. Hier kan goed de tijd voor worden genomen.

Reinout Sloot vindt het ongewenst dat er vier mensen afvallen bij de verkiezingen. Theo van den Hoek wijst er op dat deze mensen op de reservelijst komen voor als er bondsraadsleden terugtreden.

Daarna worden de voorgestelde statutenwijzigingen en de voorgestelde wijzigingen van het huishoudelijk reglement in stemming gebracht.
Voor een statutenwijziging is het noodzakelijk dat minimaal 2/3 van het aantal bondsraadsleden aanwezig is. Hieraan wordt voldaan. Daarnaast moet
2/3 deel van de aanwezige bondsraadsleden (vijftien) voor de wijziging zijn. Er zijn dus tien voorstemmers nodig om het voorstel aan te nemen.

Op verzoek van Michel Stempher volgt een hoofdelijke stemming.

Voor zijn Bart Terwel, Frans de Jonge, Thijs van den Broek, Bonne Douma, Reinout Sloot, Michel Stempher, Jelmer Martens, Wim Hollart, Arne van
Mourik en Nico Werkman.

Tegen zijn Kees van den Berg, Harm van der Veen, Pieter Wijn, Theo Voorspuij en Jac Hannen.

Met tien stemmen voor en vijf tegen zijn de statutenwijzigingen en de wijzigingen in het huishoudelijk reglement aangenomen.

Theo van den Hoek vraagt daarna om begin 2019 een nieuwe bondsraadsvergadering te houden waarin de status van de implementatie van
de wijzigingen besproken worden. De voorzitter stemt hierin toe.
Attachments
NieuweBondsraad.pdf
(2.71 MiB) Downloaded 46 times
181103 BR Conceptnotulen 3-11-2018.pdf
(233.69 KiB) Downloaded 29 times
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1589
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Marcel Kosters » Thu Feb 14, 2019 08:46

GuidoB wrote:
Thu Feb 14, 2019 08:28
We hadden gisteren bestuursvergadering bij de ZHDB. Onze vertegenwoordiger in de bondsraad vertelde dat ook hij nog niets had vernomen van nieuwe verkiezingen, die het bestuur uit zou moeten schrijven. Daarop vroeg ik mij af: is iemand die hier misschien iets meer over kan melden?

Volgens mij zitten we vanaf half maart technisch gezien zonder bondsraad. Deze is immers 3 jaar geleden voor 3 jaar geïnstalleerd. Die situatie moet niet al te lang duren en daarom is het van belang dat de verkiezingen er snel komen.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1589
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Marcel Kosters » Thu Feb 14, 2019 09:24

Frans de Jonge wrote:
Thu Feb 14, 2019 08:51
(... ) De kandidaten worden gekandideerd door verenigingen en niet individueel of via de provinciale bonden. (...)
Het volgens notulen zonder amendementen aangenomen voorstel 3 (zie bijlagen hierboven) zegt:

VOORSTEL 3: de kandidaatstelling
Een KNDB-lid dat zich kandidaat wil stellen voor de Bondsraad, heeft voor die kandidaatstelling een
ondersteunende handtekening nodig van een vereniging of van een aangesloten (provinciale of bijzondere)
bond.

(bron: hierboven geplaatste voorstellen bondsraad)

Verder benieuwd naar

,,Theo van den Hoek vraagt daarna om begin 2019 een nieuwe bondsraadsvergadering te houden waarin de status van de implementatie van de wijzigingen besproken worden. De voorzitter stemt hierin toe."

(bron: hierboven geplaatste notulen van de bondsraadsvergadering van 3 november).
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

GuidoB
Posts: 2273
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by GuidoB » Thu Feb 14, 2019 12:09

Marcel Kosters wrote:
Thu Feb 14, 2019 09:24
,,Theo van den Hoek vraagt daarna om begin 2019 een nieuwe bondsraadsvergadering te houden waarin de status van de implementatie van de wijzigingen besproken worden. De voorzitter stemt hierin toe."

(bron: hierboven geplaatste notulen van de bondsraadsvergadering van 3 november).
Ik begrijp werkelijk niet, waarom er een bondsraadsvergadering gehouden moet worden waarin "de status van de implementatie van de wijzigingen besproken wordt" (niet worden). Het bestuur moet gewoon nieuwe verkiezingen organiseren, zo eenvoudig is dat.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1589
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Marcel Kosters » Thu Feb 14, 2019 15:49

In de hierboven gevoegde notitie + voorstellen staat een beoogd tijdspad m.b.t. de organisatie van de verkiezingen beschreven.

Overigens zou een 'pragmatische oplossing' wel eens nodig kunnen zijn. Want voor zover de op kndb.nl gepubliceerde documenten
laten zien, voldoet de aangenomen statutenwijziging niet aan een statutaire vereiste. Daarmee zou de nieuwe bondsraad inclusief
al haar besluiten niet rechtsgeldig kunnen zijn. Normaliter ben ik niet van het formalistische geneuzel. Maar de KNDB
geschiedenis laat zien dat dit daadwerkelijk ergens over gaat. In 2003 immers verving de KNDB de ALV door de bondsraad. Om
vervolgens alle door deze bondsraad genomen besluiten opnieuw te moeten nemen omdat de statuten niet bij de notaris waren
gepasseerd en de besluiten van de bondsraad op grond hiervan - en met succes - werden aangevochten. De besluiten van de bondsraad waren niet rechtsgeldig.

Het betreffende artikel in de KNDB statuten:

Statutenwijziging

Artikel 19
1. In de statuten van de bond kan geen verandering worden gebracht anders dan door een besluit van de bondsraad. De bondsraad dient bijeengeroepen te zijn met de mededeling dat wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.


In de uitnodigingsbrief voor de bondsraadsvergadering van 3 november, in de nagezonden uitnodigingsbrief en ook in de agenda van de bondsraadsvergadering wordt niet - zoals door artikel 19.1 van de statuten vereist - aangegeven dat een statutenwijziging op de agenda staat. De statutenwijziging komt enkel in de notitie zelf terug. En daar wordt in de inleiding alleen gesproken over 'consequenties voor huishoudelijk reglement en statuten' zonder dat daar klip en klaar uit blijkt dat het ook meteen concrete voorstellen tot tekstuele wijziging betreft.

Bron: http://www.kndb.nl/category/organisatie ... documenten

Ik dacht de eerste keer dat ik las over een voorgestelde ingelaste bondsraadsvergadering dat deze mede bedoeld zou zijn om statutaire wijzigingen door te voeren. Maar nu ik nog eens lees en nog geen teken zie van een ingelaste bondsraadsvergadering dit toch even aan de orde stellen.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Frans de Jonge
Posts: 608
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Frans de Jonge » Thu Feb 14, 2019 18:06

Marcel Kosters wrote:
Thu Feb 14, 2019 15:49
In de hierboven gevoegde notitie + voorstellen staat een beoogd tijdspad m.b.t. de organisatie van de verkiezingen beschreven.

Overigens zou een 'pragmatische oplossing' wel eens nodig kunnen zijn. Want voor zover de op kndb.nl gepubliceerde documenten
laten zien, voldoet de aangenomen statutenwijziging niet aan een statutaire vereiste. Daarmee zou de nieuwe bondsraad inclusief
al haar besluiten niet rechtsgeldig kunnen zijn. Normaliter ben ik niet van het formalistische geneuzel. Maar de KNDB
geschiedenis laat zien dat dit daadwerkelijk ergens over gaat. In 2003 immers verving de KNDB de ALV door de bondsraad. Om
vervolgens alle door deze bondsraad genomen besluiten opnieuw te moeten nemen omdat de statuten niet bij de notaris waren
gepasseerd en de besluiten van de bondsraad op grond hiervan - en met succes - werden aangevochten. De besluiten van de bondsraad waren niet rechtsgeldig.

Het betreffende artikel in de KNDB statuten:

Statutenwijziging

Artikel 19
1. In de statuten van de bond kan geen verandering worden gebracht anders dan door een besluit van de bondsraad. De bondsraad dient bijeengeroepen te zijn met de mededeling dat wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.


In de uitnodigingsbrief voor de bondsraadsvergadering van 3 november, in de nagezonden uitnodigingsbrief en ook in de agenda van de bondsraadsvergadering wordt niet - zoals door artikel 19.1 van de statuten vereist - aangegeven dat een statutenwijziging op de agenda staat. De statutenwijziging komt enkel in de notitie zelf terug. En daar wordt in de inleiding alleen gesproken over 'consequenties voor huishoudelijk reglement en statuten' zonder dat daar klip en klaar uit blijkt dat het ook meteen concrete voorstellen tot tekstuele wijziging betreft.

Bron: http://www.kndb.nl/category/organisatie ... documenten

Ik dacht de eerste keer dat ik las over een voorgestelde ingelaste bondsraadsvergadering dat deze mede bedoeld zou zijn om statutaire wijzigingen door te voeren. Maar nu ik nog eens lees en nog geen teken zie van een ingelaste bondsraadsvergadering dit toch even aan de orde stellen.
Ha Marcel, zo is het wel aangekondigd en ook in de vergadering besproken: Bij aanname van deze vijf voorstellen zullen de Statuten en het Huishoudelijk Reglement op enkele punten
moeten worden gewijzigd. Hieronder een overzicht [dit hoofdstuk is tot stand gekomen in samenwerking
met, en met een positief advies van, de Reglementscommissie]:
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 1589
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Marcel Kosters » Thu Feb 14, 2019 18:36

Frans de Jonge wrote:
Thu Feb 14, 2019 18:06
Ha Marcel, zo is het wel aangekondigd en ook in de vergadering besproken: Bij aanname van deze vijf voorstellen zullen de Statuten en het Huishoudelijk Reglement op enkele punten moeten worden gewijzigd. Hieronder een overzicht [dit hoofdstuk is tot stand gekomen in samenwerking met, en met een positief advies van, de Reglementscommissie]:
Hoi Frans,

1. In de convocatie moet duidelijk staan, dat statutenwijziging geagendeerd staat. Dit moet ook in de agenda terugkomen. Het mag niet nodig zijn om in de bijlagen te grasduinen om te ontdekken dat er statutenwijziging geagendeerd staat. Enkel op dit punt gaat e.e.a. al 'nat'.
2. Dat bij aanname van voorstellen de statuten gewijzigd moeten worden is vanzelfsprekend. Maar dat dit in dezelfde vergadering op basis van teksten ergens aan het eind van de notitie gebeurt niet. In die zin is ook de notitie niet (meteen) duidelijk genoeg. Maar dat zou bij convocatie conform statuten ook niet nodig zijn geweest natuurlijk.
3. Wat in de vergadering zelf besproken is, is in deze niet relevant.
4. Alleen de begeleidende e-mail bij de convocatie zou misschien nog gebruikt kunnen zijn om het voorstel tot statutenwijziging aan te kondigen.

Anyway: ik heb erop geattendeerd :D .

Hartelijke groet,
Marcel
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Post Reply