Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post Reply
User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2224
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Marcel Kosters » Mon Dec 17, 2018 11:09

De bondsraadsvergadering van 3 november was rijk aan inhoud! In bijlage de notulen en het 'Rapport Werkgroep Herstructurering Bondsraad' (bron: kndb.nl).

Mijn mening: een goed idee om de verkiezingen via de clubs te laten lopen. De betrokkenheid vanuit de leden bij de vorige verkiezingsopzet was klein, zowel kijkend naar het aantal beschikbare kandidaten als naar het aantal uitgebrachte stemmen. Deze nieuwe aanpak stimuleert de betrokkenheid.

Uit de concept notulen:

6. Voorstellen van het bestuur ter besluitvorming.

6.2. Voorstel tot herstructurering bondsraad.

Theo van den Hoek licht het voorstel van de werkgroep toe, en bedankt daarbij eerst Frans de Jonge en Thijs van den Broek voor hun bijdrage. Hij merkt op dat de PNHDB (die schriftelijk gereageerd had op het rapport van de werkgroep) niet reageert op de diagnose die in het rapport gesteld wordt. Hij vraagt zich dan ook af of de provincies bij zichzelf te rade zijn gegaan en of ze tevreden zijn met hun vertegenwoordigers in de
bondsraad. Naar Theo's mening presteren deze zeker niet beter dan de vrij gekozen bondsraadsleden.

Michel Stempher vindt dat een ander orgaan moet gaan over het functioneren van de bondsraad. Hij vraagt ook of dubbelleden twee keer kunnen stemmen en of de vijftien bondsraadsleden uit een provincie kunnen komen. Theo van den Hoek beantwoordt de eerste vraag bevestigend en de tweede dat dit theoretisch kan, maar in de praktijk niet te verwachten is.

Pieter Wijn is het fundamenteel oneens met de voorstellen. Hij vindt dat spelers en provinciale bonden vertegenwoordigd moeten worden. Ook vindt
hij het onjuist dat verenigingen en provinciale bonden namens individuen moeten gaan stemmen. Tenslotte denkt hij dat er te weinig kandidaten
zullen zijn binnen het nieuwe systeem.

Thijs van den Broek zegt dat leden wel zelf willen stemmen en dat kan via de club. Provincies die goed functioneren, kunnen hun bondsraadslid
vertegenwoordigd krijgen. Provincies worden juist sterker in dit besluit, bepalend in de stemming, terwijl in de huidige situatie iedere provincie (hoeveel leden het ook heeft) altijd een stem heeft.

Jelmer Martens is het eens met Thijs (en merkt daarbij op dat dat vrij uniek is). Hij vindt het een goed voorstel. Hij was eerst tegen, maar heeft vervolgens overlegd met de vertegenwoordigers van de provincies die om hun mening gevraagd zijn en de UPDB. Uiteindelijk lijkt het voorstel
overnemen hem het beste. Hij wil wel naar de provincies communiceren dat niet iedereen van de achterban geraadpleegd is en dat niet de koninklijke
weg is gevolgd, maar de urgentie is hoog.

Theo Voorspuij denkt dat de bondsraad niet beter wordt van de voorgestelde herstructurering. Hij ziet conflicten als de oorzaak voor het inzetten van
het reorganisatieproces. Verder wijst hij er op dat vrijwilligers bijna allemaal gevraagd worden. Zij worden niet gekozen. Naar zijn mening is er
dan ook geen reorganisatie nodig.

Harm van der Veen is het voor het grootste deel eens met Theo Voorspuij. Het vinden van mensen die in de bondsraad plaats willen nemen is het
grootste probleem. In Noord-Brabant bijvoorbeeld lukt het al tien jaar niet meer om een vrijwilliger te vinden (niet zittend in het bestuur van de PNDB) die in de bondsraad wil zitten. Zijn conclusie is dat er niet voldoende kandidaten zullen zijn.

Michel Stempher steunt het voorstel.

Arne van Mourik vindt kwaliteit belangrijker dan provinciale vertegenwoordiging. Idealiter zou iedere provincie zijn eigen vertegenwoordiger hebben, maar dat is nu ook niet het geval. Arne zelf zit hier namens de PODB in de bondsraad, maar hij woont niet in Overijssel.

Reinout Sloot wijst er op dat 98% van de leden niets weet van de bondsraad. Thijs van den Broek reageert hierop dat verenigingen dichter
bij de leden staan. En als zij het niet zouden weten dan kunnen ze advies vragen aan de provinciale bond. Hierdoor betrek je iedereen meer bij de
bondsraad.

Theo van den Hoek vindt het onlogisch dat in de vorige bondsraadsvergadering besloten werd tot herstructurering en dat men er nu geen behoefte meer aan heeft.

Nico Werkman vindt dat de herstructurering niet het gevolg is van het conflict van vorig jaar. De PGD heeft al eerder aangegeven dat de bondsraad niet goed functioneert.

Kees van den Berg zegt dat de provinciale bonden lid zijn van de KNDB. Hij wil de bestaande structuur niet veranderen. Theo van den Hoek meldt dat de bewering van Kees van den Berg niet klopt. Natuurlijke personen en damverenigingen zijn de leden van de KNDB, niet de provinciale bonden
(artikel 4 statuten).

Jelmer Martens raadt aan om te monitoren uit welke provincies geen kandidaten aangemeld worden. En om de provinciale besturen te waarschuwen
als dat het geval is in hun provincie. Dan kunnen ze nog actie ondernemen.

Reinout Sloot merkt op dat mensen die zich zelf aanmelden het meest gemotiveerd zijn en vindt dat deze nog steeds gekozen moeten kunnen worden. Verder maakt hij zich zorgen over de continuïteit.

De voorzitter reageert hierop dat continuïteit inderdaad gewenst is. Het is zonde als kennis en enthousiasme verloren gaan. Hij sluit de algemene discussie af met de opmerking dat men zich altijd af moet vragen hoe het nog beter kan, nog effectiever en hoe het functioneren geoptimaliseerd kan worden.

De voorzitter vraagt daarna of men het eens is met de vier uitgangspunten van het voorstel.

1) Kies voor een model waarin de omvang van de bondsraad zich aanpast aan de ontwikkeling van het ledenaantal en aan de gebleken actieve
belangstelling onder de KNDB-leden voor het bondsraadswerk.

Pieter Wijn is het niet eens met dit uitgangspunt. Hij vindt dat belangengroepen vertegenwoordigd moeten zijn.

Thijs van den Broek vindt dat een minimale vertegenwoordiging per bondsraadslid nodig is. Daarna wordt er gestemd. Elf bondsraadsleden kunnen zich in dit uitgangspunt vinden.

2) Kies voor een zodanige samenstelling van de bondsraad dat die door iedereen als een homogene en representatieve afspiegeling van dammend
Nederland wordt gezien. Niemand is het oneens met dit uitgangspunt.

3) Kies voor een model waarin alle bondsraadsleden daadwerkelijk gekozen worden, en waarin niet gekozen kandidaten op een reservelijst komen, zodat de bondsraad op sterkte blijft als er tussentijds vacatures ontstaan. Twee bondsraadsleden kunnen zich niet in dit uitgangspunt vinden.

4) Kies voor een aantal aanbevelingen om het functioneren van de bondsraad en zijn communicatie met bestuur en achterban te verbeteren.
Iedereen is het eens met dit uitgangspunt.

De voorzitter merkt op dat het bestuur de bondsraad een belangrijk gremium vindt. Daarnaast dat dit in principe de laatste bondsraadsvergadering is
van de thans zittende bondsraadsleden. Een statutenwijziging kost veel tijd omdat we een koninklijke bond zijn en voor een koninklijke bond gelden speciale procedures bij een statutenwijziging. Als dit de laatste bondsraadsvergadering is van de thans zittende bondsraadsleden, hoe moeten we dan met een volgende vergadering omgaan? Hij oppert om dit jaar nog in gesprek te gaan met elkaar en om dan met een voorstel te komen. De bondsraad moet aftreden, maar statuten zijn waarschijnlijk niet op tijd gewijzigd voor de nieuwe verkiezingen. Daarnaast moeten de statuten opgefrist worden.

Volgens Thijs van den Broek moet de statutenwijziging, zelfs met de benodigde koninklijke goedkeuring toch redelijk snel kunnen.

Theo van den Hoek geeft aan dat vooral aanpassingen nodig zijn in het huishoudelijk reglement. Zelfs zonder statutenwijzigingen zou het voorstel
al geaccepteerd kunnen worden. Geeft aan dat er pragmatische oplossingen zijn en dat nu nog niet perse de statuten bij de notaris gewijzigd hoeven
te worden. Hier kan goed de tijd voor worden genomen.

Reinout Sloot vindt het ongewenst dat er vier mensen afvallen bij de verkiezingen. Theo van den Hoek wijst er op dat deze mensen op de reservelijst komen voor als er bondsraadsleden terugtreden.

Daarna worden de voorgestelde statutenwijzigingen en de voorgestelde wijzigingen van het huishoudelijk reglement in stemming gebracht.
Voor een statutenwijziging is het noodzakelijk dat minimaal 2/3 van het aantal bondsraadsleden aanwezig is. Hieraan wordt voldaan. Daarnaast moet
2/3 deel van de aanwezige bondsraadsleden (vijftien) voor de wijziging zijn. Er zijn dus tien voorstemmers nodig om het voorstel aan te nemen.

Op verzoek van Michel Stempher volgt een hoofdelijke stemming.

Voor zijn Bart Terwel, Frans de Jonge, Thijs van den Broek, Bonne Douma, Reinout Sloot, Michel Stempher, Jelmer Martens, Wim Hollart, Arne van
Mourik en Nico Werkman.

Tegen zijn Kees van den Berg, Harm van der Veen, Pieter Wijn, Theo Voorspuij en Jac Hannen.

Met tien stemmen voor en vijf tegen zijn de statutenwijzigingen en de wijzigingen in het huishoudelijk reglement aangenomen.

Theo van den Hoek vraagt daarna om begin 2019 een nieuwe bondsraadsvergadering te houden waarin de status van de implementatie van
de wijzigingen besproken worden. De voorzitter stemt hierin toe.
Attachments
NieuweBondsraad.pdf
(2.71 MiB) Downloaded 123 times
181103 BR Conceptnotulen 3-11-2018.pdf
(233.69 KiB) Downloaded 114 times
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2224
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Marcel Kosters » Thu Feb 14, 2019 08:46

GuidoB wrote:
Thu Feb 14, 2019 08:28
We hadden gisteren bestuursvergadering bij de ZHDB. Onze vertegenwoordiger in de bondsraad vertelde dat ook hij nog niets had vernomen van nieuwe verkiezingen, die het bestuur uit zou moeten schrijven. Daarop vroeg ik mij af: is iemand die hier misschien iets meer over kan melden?

Volgens mij zitten we vanaf half maart technisch gezien zonder bondsraad. Deze is immers 3 jaar geleden voor 3 jaar geïnstalleerd. Die situatie moet niet al te lang duren en daarom is het van belang dat de verkiezingen er snel komen.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2224
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Marcel Kosters » Thu Feb 14, 2019 09:24

Frans de Jonge wrote:
Thu Feb 14, 2019 08:51
(... ) De kandidaten worden gekandideerd door verenigingen en niet individueel of via de provinciale bonden. (...)
Het volgens notulen zonder amendementen aangenomen voorstel 3 (zie bijlagen hierboven) zegt:

VOORSTEL 3: de kandidaatstelling
Een KNDB-lid dat zich kandidaat wil stellen voor de Bondsraad, heeft voor die kandidaatstelling een
ondersteunende handtekening nodig van een vereniging of van een aangesloten (provinciale of bijzondere)
bond.

(bron: hierboven geplaatste voorstellen bondsraad)

Verder benieuwd naar

,,Theo van den Hoek vraagt daarna om begin 2019 een nieuwe bondsraadsvergadering te houden waarin de status van de implementatie van de wijzigingen besproken worden. De voorzitter stemt hierin toe."

(bron: hierboven geplaatste notulen van de bondsraadsvergadering van 3 november).
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

GuidoB
Posts: 2324
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by GuidoB » Thu Feb 14, 2019 12:09

Marcel Kosters wrote:
Thu Feb 14, 2019 09:24
,,Theo van den Hoek vraagt daarna om begin 2019 een nieuwe bondsraadsvergadering te houden waarin de status van de implementatie van de wijzigingen besproken worden. De voorzitter stemt hierin toe."

(bron: hierboven geplaatste notulen van de bondsraadsvergadering van 3 november).
Ik begrijp werkelijk niet, waarom er een bondsraadsvergadering gehouden moet worden waarin "de status van de implementatie van de wijzigingen besproken wordt" (niet worden). Het bestuur moet gewoon nieuwe verkiezingen organiseren, zo eenvoudig is dat.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2224
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Marcel Kosters » Thu Feb 14, 2019 15:49

In de hierboven gevoegde notitie + voorstellen staat een beoogd tijdspad m.b.t. de organisatie van de verkiezingen beschreven.

Overigens zou een 'pragmatische oplossing' wel eens nodig kunnen zijn. Want voor zover de op kndb.nl gepubliceerde documenten
laten zien, voldoet de aangenomen statutenwijziging niet aan een statutaire vereiste. Daarmee zou de nieuwe bondsraad inclusief
al haar besluiten niet rechtsgeldig kunnen zijn. Normaliter ben ik niet van het formalistische geneuzel. Maar de KNDB
geschiedenis laat zien dat dit daadwerkelijk ergens over gaat. In 2003 immers verving de KNDB de ALV door de bondsraad. Om
vervolgens alle door deze bondsraad genomen besluiten opnieuw te moeten nemen omdat de statuten niet bij de notaris waren
gepasseerd en de besluiten van de bondsraad op grond hiervan - en met succes - werden aangevochten. De besluiten van de bondsraad waren niet rechtsgeldig.

Het betreffende artikel in de KNDB statuten:

Statutenwijziging

Artikel 19
1. In de statuten van de bond kan geen verandering worden gebracht anders dan door een besluit van de bondsraad. De bondsraad dient bijeengeroepen te zijn met de mededeling dat wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.


In de uitnodigingsbrief voor de bondsraadsvergadering van 3 november, in de nagezonden uitnodigingsbrief en ook in de agenda van de bondsraadsvergadering wordt niet - zoals door artikel 19.1 van de statuten vereist - aangegeven dat een statutenwijziging op de agenda staat. De statutenwijziging komt enkel in de notitie zelf terug. En daar wordt in de inleiding alleen gesproken over 'consequenties voor huishoudelijk reglement en statuten' zonder dat daar klip en klaar uit blijkt dat het ook meteen concrete voorstellen tot tekstuele wijziging betreft.

Bron: http://www.kndb.nl/category/organisatie ... documenten

Ik dacht de eerste keer dat ik las over een voorgestelde ingelaste bondsraadsvergadering dat deze mede bedoeld zou zijn om statutaire wijzigingen door te voeren. Maar nu ik nog eens lees en nog geen teken zie van een ingelaste bondsraadsvergadering dit toch even aan de orde stellen.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Frans de Jonge
Posts: 674
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Frans de Jonge » Thu Feb 14, 2019 18:06

Marcel Kosters wrote:
Thu Feb 14, 2019 15:49
In de hierboven gevoegde notitie + voorstellen staat een beoogd tijdspad m.b.t. de organisatie van de verkiezingen beschreven.

Overigens zou een 'pragmatische oplossing' wel eens nodig kunnen zijn. Want voor zover de op kndb.nl gepubliceerde documenten
laten zien, voldoet de aangenomen statutenwijziging niet aan een statutaire vereiste. Daarmee zou de nieuwe bondsraad inclusief
al haar besluiten niet rechtsgeldig kunnen zijn. Normaliter ben ik niet van het formalistische geneuzel. Maar de KNDB
geschiedenis laat zien dat dit daadwerkelijk ergens over gaat. In 2003 immers verving de KNDB de ALV door de bondsraad. Om
vervolgens alle door deze bondsraad genomen besluiten opnieuw te moeten nemen omdat de statuten niet bij de notaris waren
gepasseerd en de besluiten van de bondsraad op grond hiervan - en met succes - werden aangevochten. De besluiten van de bondsraad waren niet rechtsgeldig.

Het betreffende artikel in de KNDB statuten:

Statutenwijziging

Artikel 19
1. In de statuten van de bond kan geen verandering worden gebracht anders dan door een besluit van de bondsraad. De bondsraad dient bijeengeroepen te zijn met de mededeling dat wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.


In de uitnodigingsbrief voor de bondsraadsvergadering van 3 november, in de nagezonden uitnodigingsbrief en ook in de agenda van de bondsraadsvergadering wordt niet - zoals door artikel 19.1 van de statuten vereist - aangegeven dat een statutenwijziging op de agenda staat. De statutenwijziging komt enkel in de notitie zelf terug. En daar wordt in de inleiding alleen gesproken over 'consequenties voor huishoudelijk reglement en statuten' zonder dat daar klip en klaar uit blijkt dat het ook meteen concrete voorstellen tot tekstuele wijziging betreft.

Bron: http://www.kndb.nl/category/organisatie ... documenten

Ik dacht de eerste keer dat ik las over een voorgestelde ingelaste bondsraadsvergadering dat deze mede bedoeld zou zijn om statutaire wijzigingen door te voeren. Maar nu ik nog eens lees en nog geen teken zie van een ingelaste bondsraadsvergadering dit toch even aan de orde stellen.
Ha Marcel, zo is het wel aangekondigd en ook in de vergadering besproken: Bij aanname van deze vijf voorstellen zullen de Statuten en het Huishoudelijk Reglement op enkele punten
moeten worden gewijzigd. Hieronder een overzicht [dit hoofdstuk is tot stand gekomen in samenwerking
met, en met een positief advies van, de Reglementscommissie]:
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2224
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Marcel Kosters » Thu Feb 14, 2019 18:36

Frans de Jonge wrote:
Thu Feb 14, 2019 18:06
Ha Marcel, zo is het wel aangekondigd en ook in de vergadering besproken: Bij aanname van deze vijf voorstellen zullen de Statuten en het Huishoudelijk Reglement op enkele punten moeten worden gewijzigd. Hieronder een overzicht [dit hoofdstuk is tot stand gekomen in samenwerking met, en met een positief advies van, de Reglementscommissie]:
Hoi Frans,

1. In de convocatie moet duidelijk staan, dat statutenwijziging geagendeerd staat. Dit moet ook in de agenda terugkomen. Het mag niet nodig zijn om in de bijlagen te grasduinen om te ontdekken dat er statutenwijziging geagendeerd staat. Enkel op dit punt gaat e.e.a. al 'nat'.
2. Dat bij aanname van voorstellen de statuten gewijzigd moeten worden is vanzelfsprekend. Maar dat dit in dezelfde vergadering op basis van teksten ergens aan het eind van de notitie gebeurt niet. In die zin is ook de notitie niet (meteen) duidelijk genoeg. Maar dat zou bij convocatie conform statuten ook niet nodig zijn geweest natuurlijk.
3. Wat in de vergadering zelf besproken is, is in deze niet relevant.
4. Alleen de begeleidende e-mail bij de convocatie zou misschien nog gebruikt kunnen zijn om het voorstel tot statutenwijziging aan te kondigen.

Anyway: ik heb erop geattendeerd :D .

Hartelijke groet,
Marcel
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2224
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Marcel Kosters » Fri Mar 15, 2019 11:19

Vandaag laatste kans voor kandidaatstelling KNDB Bondsraad

2019_kandidaatstelling_marcelkosters.jpg
2019_kandidaatstelling_marcelkosters.jpg (661.22 KiB) Viewed 5215 times


Bij deze mijn kandidaatstelling voor de KNDB bondsraad. Vandaag is de laatste dag, dat mensen zich kandidaat kunnen stellen.

Op http://www.kndb.nl/verkiezing-bondsraad-2019/ staat het aanmeldformulier. Opgelet: een handtekening namens
het bestuur van tenminste 1 club of provinciale bond is nodig. Dat is ook vandaag nog natuurlijk prima te regelen door
kandidaatstelling in te vullen, te ondertekenen en te sturen naar jouw club- of provinciale bestuur met verzoek uit te printen, te ondertekenen en vervolgens een fotootje of scan van dit formulier terug te mailen.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2224
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Marcel Kosters » Fri Mar 15, 2019 12:00

Bij mijn kandidaatstelling heb ik - wederom - geattendeerd op de incorrecte gang van zaken rond de statutenwijziging. De 'oude' statuten zijn nog van kracht en dat betekent, dat bij deze verkiezingen niet 15 (zoals de KNDB website stelt) maar 21 bondsraadszetels (huidige statuten) in te vullen zijn.

Ik sprak mijn ontevredenheid uit over het feit dat het KNDB-bestuur dit niet naar haar clubs en leden communiceert.

Enkele weken terug stuurde voorzitter Ebbo de Jong een e-mail aan de bondsraad waarin hij ondermeer stelde dat de bondsraad statutair 21 zetels heeft. Tegelijkertijd vond hij dat daar pragmatisch mee moet worden om gegaan..... Wat dit betekent, mocht ieder raadslid voor zich invullen.

Bij mijn kandidaatstelling heb ik daarom aangegeven ervan uit te gaan, dat 21 zetels beschikbaar zijn.

Op mijn bericht antwoordde het bestuur:

"Beste Marcel,

Bij je kandidaatstelling voor de bondsraad had je een vraag / opmerking over de verkiezing bondsraad. De pragmatische aanpak die wij ons hebben voorgenomen voor het geval er (wat we hopen!) meer dan 15 KNDB-leden zich kandidaat stellen voor de bondsraad is een betrekkelijk voor de hand liggende.

Aan degenen die qua stemmenaantal als 16e, 17e enz uit de bus komen, gaan wij uitleggen dat de bondsraad in november - met de voor een statutenwijziging correcte voorbereiding en vereiste gekwalificeerde meerderheid van stemmen! - heeft besloten dat de maximum-omvang van de bondsraad voortaan 15 zetels dient te bedragen, en dat wij erop vertrouwen dat zij dat besluit respecteren en in de komende zittingsperiode als reserve-lid beschikbaar blijven. Met mensen onder hen die volgens de ‘oude’ statuten op een verkiesbare plaats geëindigd zijn en die plaats alsnog opeisen, gaan wij daarbij graag de discussie aan.
"

Ik heb daar met 4 punten op gereageerd:

1. Ongeacht of de door het KNDB-bestuur beoogde aanpak voor de hand ligt - en vooral of deze legitiem is! - moet deze naar de KNDB-bondsraad en ook naar de KNDB-leden gecommuniceerd worden.

2. Onderdeel van de voorbereiding voor statutenwijziging is volgens de KNDB-statuten een convocatie die aangeeft dat statutenwijziging op de agenda staat. Een dergelijke convocatie heeft niet plaats gevonden.

Bijvoorbeeld deze notaris zegt op

https://markswachtersnotarissen.nl/over ... -op-letten

,,Nietigheid
Bij de rechtsvorm van een verenging is het dagelijks bestuur in handen van het bestuur van de vereniging, maar moeten diverse belangrijke besluiten worden genomen door de algemene ledenvergadering. Voorbeelden van deze besluiten zijn het benoemen en ontslaan van bestuurders, het ontbinden van de vereniging en het wijzigen van de statuten van de vereniging. Wanneer deze besluiten niet conform de statuten worden genomen door de algemene ledenvergadering zijn deze besluiten in beginsel niet geldig."

3. Laten we ervan uitgaan dat het bestuur achteraf valide argumenten blijkt te hebben en daarmee de discussie 'wint'.

Dat ontslaat het bestuur niet van de plicht aan de leden uit te leggen waarom het voor deze aanpak denkt te kunnen kiezen. Zo op het eerste, tweede en derde gezicht handelt het KNDB-bestuur in deze namelijk in strijd met de KNDB-statuten. Ook en zeker hier geldt het principe: ,,pas toe of leg uit."

Een heldere en valide argumentatie maakt een discussie achteraf overbodig. Zonder die argumentatie zou het willens en wetens negeren van bepalingen in de eigen statuten en daarmee samenhangende onnodige en moeilijk te overziene risico's en ongemakken onverstandig zijn.

4. De nadelen van:

A) Gewoon de geldige statuten volgen (en dus tot maximaal 21 bondsraadsleden installeren);
B) In de junivergadering de nieuwe statuten alsnog en op correcte wijze aannemen

ten opzichte van het limbo dat met de 'voor de hand liggende aanpak' in het verschiet lijkt te liggen ontgaat me vooralsnog. Denk bijvoorbeeld aan het risico van niet alleen nietig zijn van een nieuwe bondsraad maar ook aan het nietig zijn van al haar besluiten. Zoals de begroting 2020.

Maar goed, het KNDB-bestuur heeft nog niet uitgelegd. Hopelijk gebeurt dat alsnog.
Nu: 28.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets zo snel mogelijk. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Frans de Jonge
Posts: 674
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Frans de Jonge » Fri Mar 15, 2019 17:13

Marcel Kosters wrote:
Fri Mar 15, 2019 12:00

Bijvoorbeeld deze notaris zegt op

https://markswachtersnotarissen.nl/over ... -op-letten

,,Nietigheid
Bij de rechtsvorm van een verenging is het dagelijks bestuur in handen van het bestuur van de vereniging, maar moeten diverse belangrijke besluiten worden genomen door de algemene ledenvergadering. Voorbeelden van deze besluiten zijn het benoemen en ontslaan van bestuurders, het ontbinden van de vereniging en het wijzigen van de statuten van de vereniging. Wanneer deze besluiten niet conform de statuten worden genomen door de algemene ledenvergadering zijn deze besluiten in beginsel niet geldig."
Ik deel de zorg van en met Marcel over de geldigheid van besluiten van de Bondsraad als deze niet correct is samengesteld. Het kan geen kwaad om bij meer dan 15 kandidaten alsnog tot en met de 21e kandidaat te benoemen. Als er tussentijds BR-leden uitvallen dan is de continuïteit in ieder geval verzekerd. En nog belangrijker, er is geen discussie meer mogelijk over al dan niet rechtsgeldigheid van besluiten.
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

Michel Stempher
Posts: 1108
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Michel Stempher » Sun Mar 17, 2019 08:19

Waar komt de hoop vandaan dat dit bestuur reageert? Is totaal ongegrond zolang we een voorzitter zonder visie (dat zei en zegt hij zelf) hebben.

Fred van Amersfoort
Posts: 1779
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Fred van Amersfoort » Sun Mar 17, 2019 16:51

Het komt op mij warrig over. Ik heb mij wel kandidaat gesteld. Er komt mij ook van diverse kanten ter ore dat Van den Hoek op persoonlijke titel mensen benaderd heeft. Dat voorkeurslijstje heb ik in ieder geval al niet gehaald. Ik ga uiteraard alleen in een bondsraad zitten die zaken wil veranderen, daar waar procedures helder zijn en met mensen waar ik het (en andersom) in zie zitten. Ik ga niet als nr 16,17, 16 etc afwachten of er ooit een plekje vrijkomt. De verandering in de KNDB moet nu gaan gebeuren.

GuidoB
Posts: 2324
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by GuidoB » Sun Mar 17, 2019 18:21

Ik mag toch aannemen dat, als er bv 24 kandidaten zijn, het bestuur geen verkiezingen gaat houden. In dat geval is het volkomen irrelevant wie er nummer 16, 17 etc. is, want alle kandidaten dienen dan benoemd te worden.

Dieter
Posts: 1378
Joined: Thu Sep 18, 2003 20:30
Location: Sittard
Contact:

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Dieter » Sun Mar 17, 2019 19:13

Op zijn minst vreemde gang van zaken als ik dit allemaal zo lees. De mogelijkheid van kandidaatstelling is overigens geheel aan mij voorbij gegaan, en als ik hier lees dat er al een lobby is voor teamvorming dan zal duidelijk zijn hoe de verhoudingen in de raad komen te liggen. Is gemakkelijker overigens met 15 dan met 21. Dus ik snap waarom de raad opeens een krimp moet ondergaan, de lastige elementen er uit halen.

Frans de Jonge
Posts: 674
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Nieuwe KNDB Bondsraad in aantocht

Post by Frans de Jonge » Mon Mar 18, 2019 00:06

GuidoB wrote:
Sun Mar 17, 2019 18:21
Ik mag toch aannemen dat, als er bv 24 kandidaten zijn, het bestuur geen verkiezingen gaat houden. In dat geval is het volkomen irrelevant wie er nummer 16, 17 etc. is, want alle kandidaten dienen dan benoemd te worden.
Ha Guido,
Je wilt het pragmatisch aanvliegen, net zoals de voorzitter het pragmatisch wil laten aanvliegen. Maar we hebben nog steeds de geldende statuten. Met het begrip dat de bondsraad uit ten hoogste uit 2 categoriën bestaat, kan je 1 categorie laten vervallen (zoals de voorzitter dat pragmatisch ook voorstelt), i.c. de leden aangewezen door de provinciale bonden. Maar de leden moeten toch echt wel gekozen worden door en uit alle actieve leden .... Anders betwijfel ik steeds meer de rechtsgeldigheid van door de Bondsraad genomen besluiten. Namelijk leden die wel gekandideerd zijn (iets wat niet in de statuten is geregeld), maar niet gekozen. Dat Theo van den Hoek daarop veel dammers heeft uitgenodigd om zich te (laten) kandideren begrijp ik wel. Stel je voor dat de belangstelling tegenvalt. Je moet er niet aan denken om met een incomplete Bondsraad te zitten. Of met (teveel) criticasters zoals Dieter opmerkte.


Uit de statuten:
De bondsraad bestaat uit ten hoogste twee categorieën leden:
a. leden aangewezen door de provinciale bonden;
b. leden gekozen door en uit alle actieve leden, voor zover natuurlijk persoon, van de bond.
2. Het aantal leden van de bondsraad bedraagt eenentwintig. Het huishoudelijk reglement bevat
regels voor de verdeling van de zetels over de in lid 1 genoemde categorieën.
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

Post Reply