Ledenaantallen

Jaap van Galen
Posts: 713
Joined: Wed Dec 17, 2003 10:51

Re: Ledenaantallen

Post by Jaap van Galen » Sat Jan 19, 2019 00:04

Frans de Jonge wrote:
Thu Jan 17, 2019 06:54
Hoeveel inspanningen zijn er al geweest, ook in De Bondsraad via het "Deltaplan". Nu weer via DamZ! Het Bestuur, maar ook de Bondsraad signaleren de neergaande trends qua ledenaantallen en vooral de jeugd, maar een visie is nog niet ontvouwd en gedragen. Bij het WK is deze gelaten houding ook hoorbaar in interviews met onze voorzitter en wordt -gelaten- verwezen naar ledendaling van andere sportbonden. De visieontwikkeling binnen Bestuur en Bondsraad gaat stroperig. Misschien is het ook beter om het niet via de oude structuren te organiseren, maar lokaal en regionaal op te pakken. Uiteindelijk gaat het ook niet om leden aantallen maar aantallen beoefenaren/liefhebbers.

Eerdaags organiseert de KNDB verkiezingen voor een nieuwe Bondsraad. In plaats van de huidige 21 zullen er naar verwachting 15 nieuwe Bondsraadsleden verkozen worden. Kandidaten kunnen zich kandideren via verenigingen die via hun leden weer stemmen voor de nieuwe Bondsraadsleden. Hopelijk kandideren zich dan dammers die gaan voor nieuw beleid en aanpak. Ik hoop dat de "Marcels" en vernieuwers zich aanmelden en ook gekozen worden.
Ik zou willen hopen dat jouw hoop omtrent nieuwe bondsraad werkelijkheid wordt.
Maar helaas zijn er te weinig "Marcels" en te weinig vernieuwers, dus ik vrees het ergste.
En hoe zit het precies met het bestuur. Wanneer treedt dat af, en wanneer wordt dat herkozen en door wie? En mag je jezelf ook voor het bestuur kandidaat stellen?

Frans de Jonge
Posts: 669
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Ledenaantallen

Post by Frans de Jonge » Sat Jan 19, 2019 00:12

Ha Jaap, goed om je weer te zien op het Forum en je inspanningen in Delft. Het is niet en vooral niet de Bondsraad om het dammen op de rails te krijgen. We kunnen beter netwerken met bevlogen organisatoren/liefhebbers/dammers. Wat er aankomt in Delft, top! Maar op veel plekken gebeurt wat. Ergens weer een koffietje? Hartelijke groet, Frans
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2110
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Ledenaantallen

Post by Marcel Kosters » Sat Jan 19, 2019 23:36

@ Piet: voor wat betreft de jeugdcijfers van Noord-Nederland is de impact van Regiowerking Noord niet goed zichtbaar, omdat de Regiowerking clubs vooralsnog de gewoonte hebben de jeugdleden niet aan te melden bij de KNDB. Het gaat momenteel om ca 300 niet aangemelde doch structureel op de clubs komende jeugdspelers. Naar mijn mening is het in dat kader de moeite om eens te denken over:

A) Introductie lidmaatschap, allereerst gericht op Regiowerking Noord clubs maar vanzelfsprekend geschikt en beschikbaar voor alle clubs;
B) Overdenken, welke (symbolische?) structurele contributieverlaging bij de jeugd de noordelijke clubs kan overtuigen om aanmelden van jeugdleden in hun routine / cultuur op te nemen.

Bij de Haarlemse Damclub hebben we op 28 november dampaspoorten gegeven voor 10 gratis en vrijblijvende damlessen. Na iedere les sturen we een mailing met de uitslagen van de paspoort competitie. In die mail wordt ook standaard aangegeven, dat jaarcontributie 65 euro is en dat kinderen eind februari na afloop van de lessen gebruik kunnen maken van introductie aanbod van 65 euro tot en met 30 juni 2020. Vijf kinderen hebben uit zichzelf al aangeven lid te worden, van een (zeer) groot deel van de andere kinderen heb ik goede hoop dat zij in de komende maand eveneens zullen toetreden. Bij de Haarlemse Damclub melden we - zoals naar ik hoop veel andere clubs - al onze (jeugd)leden standaard aan bij de KNDB.

@ Frans: bij de schakers wordt al decennia niet gediscussieerd over het belang van jeugd en schoolschaak. Zie bijvoorbeeld de Chess in Schools commission van FIDE en de continentale foundations (!) van Kasparov. Maar de schakers hebben ook een aantal zaken tegen:

A) Zij voelen door relatief betere omstandigheden veel minder urgentie en dat vraagt minder creativiteit;
B) Zij hebben weliswaar net als dammen en andere sporten 'kader probleem', maar door hun relatieve grootte merken ze dat nog niet zo sterk. Dientengevolge voelen zij zich nog niet gedwongen hun organisatiemodel drastisch te heroverwegen. Vandaag was bij Den Haag / Hofstaddammers ook HET schoolschaak kampioenschap van de hele gemeente Den Haag (ik heb het voor de zekerheid nagevraagd). 170 deelnemers. Een leuk aantal, maar op zo'n grote gemeente en zo veel grotere bond en zo veel meer clubs stelt dat ook ten opzichte van dammen niets bijzonders voor. De schakers lopen in Nederland lichtjaren achter op het DamZ! concept.
C) Het damspel is natuurlijk niet alleen het mooiste, maar ook het meest laagdrempelige spel.

En een grappig maar toch ook praktisch puntje dat ik vandaag in Den Haag hoorde maken bij het schoolschaak toernooi: de schakers kunnen niet zoals de dammers 10 opgezette DamZ! DamSets stapelen en binnen 1 minuut een toernooi of clubavond opzetten. Bij serieuze volumes en beperkte aantallen vrijwilligers is dat daadwerkelijk een punt(je).
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2110
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Ledenaantallen

Post by Marcel Kosters » Sat Jan 19, 2019 23:49

Jaap van Galen wrote:
Sat Jan 19, 2019 00:04
(...)En hoe zit het precies met het bestuur.(...)

Op https://www.kndb.nl/category/organisati ... ng-bestuur staat de samenstelling van het bestuur. Het secretariaat is vacant / de secretaris is vorige week teruggetreden. De periodieke aftreding (en eventuele herbenoeming door de bondsraad) is altijd in de juni vergadering van de bondsraad.
Jaap van Galen wrote:
Sat Jan 19, 2019 00:04
( En mag je jezelf ook voor het bestuur kandidaat stellen?(...)
Uit de statuten op kndb.nl:

Bestuur

Artikel 10
1. Het bestuur van de bond bestaat uit tenminste vijf en in ieder geval uit een oneven aantal
personen. Zij worden benoemd door de bondsraad, die erop toeziet dat de samenstelling van
het bestuur in voldoende mate een afspiegeling vormt van het ledenbestand van de bond.
2. Voor zover natuurlijk persoon kan elk actief lid van de bond voor een bestuursfunctie worden
voorgedragen. Personeelsleden van de bond kunnen geen lid van het bestuur zijn.
3. De benoeming van bestuursleden zal zoveel mogelijk geschieden uit één of meer bindende
voordrachten behoudens het bepaalde in lid 4. Een voordracht van de zijde van het bestuur
wordt bij de bijeenroeping van de vergadering bekend ge-maakt. Een voordracht vanuit de
bondsraad moet vóór de aanvang van de verga-dering schriftelijk bij het bestuur worden
ingediend.
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste
tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de bonds-raad, genomen in
een vergadering waarin tenminste tweederde van de bonds-raadsleden aanwezig is.
5. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de bondsraad overeenkomstig het voorgaande lid
aan de opgemaakte voordracht(en) het bindend karakter te ontnemen dan is de bondsraad vrij
in keus.
6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit de voordrachten.
7. De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige bestuursleden verdelen onderling de taken.

Artikel 11
1. Een bestuurslid kan te allen tijde door de bondsraad worden geschorst of ontslagen. Een
schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt
door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt drie jaar na benoeming af, volgens een bij huishoudelijk reglement te
stellen rooster van aftreding. De aftredende kan zich herkiesbaar stellen. Degene, die in een
tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster van aftreding de plaats van zijn
voorganger in.
3. Na vier opeenvolgende zittingstermijnen kan een bestuurslid niet onmiddellijk worden
herkozen of herbenoemd.
4. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de bond.
b. door schriftelijk bedanken.

Omdat het bestuur (weer) onder het statutair vereiste minimum van 5 bestuursleden is gezakt, is het gehouden, binnen drie maanden een bondsraad te beleggen waarin de invulling van de vacature(s) aan de orde komt. Omdat er ook een nieuwe bondsraadsvergadering nodig is om de bondsraad 3.0 in juni te installeren (organisatie verkiezingen etc) lijkt voor de hand te liggen dat de op voorstel van dit bestuur afgeschafte maart / voorjaarsvergadering (in plaats van 3 bondsraadsvergaderingen zijn er momenteel 2 bondsraadsvergaderingen per jaar) dit jaar toch doorgang vindt.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Frans de Jonge
Posts: 669
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Ledenaantallen

Post by Frans de Jonge » Sat Jan 19, 2019 23:52

Tijdens de laatste ronde van de halve finales van het Kampioenschap dammen van Nederland op 23 februari in denksportcentrum De Hommel in Utrecht is de KNDB voornemens ook tegelijkertijd een groots event over de aanvalsplannen te organiseren. Laten we daar met elkaar kijken wat we met elkaar aan stappen kunnen ondernemen om het jeugddammen verder van de grond te krijgen. Dus zaterdag de 23e vrijhouden!!
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

Frans de Jonge
Posts: 669
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Ledenaantallen

Post by Frans de Jonge » Sun Jan 20, 2019 00:03

Ik zou willen hopen dat jouw hoop omtrent nieuwe bondsraad werkelijkheid wordt.
Maar helaas zijn er te weinig "Marcels" en te weinig vernieuwers, dus ik vrees het ergste.
En hoe zit het precies met het bestuur. Wanneer treedt dat af, en wanneer wordt dat herkozen en door wie? En mag je jezelf ook voor het bestuur kandidaat stellen?

Ha Jaap, wil je serieus in het Bestuur zitting nemen? Er is nu weer een vacature nu de secretaris is opgestapt. Volgens de Statuten kan voordracht plaatsvinden door het Bestuur of vanuit de Bondsraad zelf. De taken worden binnen het Bestuur onderling verdeeld.

Artikel 10
1. Het bestuur van de bond bestaat uit tenminste vijf en in ieder geval uit een oneven aantal
personen. Zij worden benoemd door de bondsraad, die erop toeziet dat de samenstelling van
het bestuur in voldoende mate een afspiegeling vormt van het ledenbestand van de bond.
2. Voor zover natuurlijk persoon kan elk actief lid van de bond voor een bestuursfunctie worden
voorgedragen. Personeelsleden van de bond kunnen geen lid van het bestuur zijn.
3. De benoeming van bestuursleden zal zoveel mogelijk geschieden uit één of meer bindende
voordrachten behoudens het bepaalde in lid 4. Een voordracht van de zijde van het bestuur
wordt bij de bijeenroeping van de vergadering bekend ge-maakt. Een voordracht vanuit de
bondsraad moet vóór de aanvang van de verga-dering schriftelijk bij het bestuur worden
ingediend.
4. Aan elke voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met tenminste
tweederde van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de bonds-raad, genomen in
een vergadering waarin tenminste tweederde van de bonds-raadsleden aanwezig is.
5. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de bondsraad overeenkomstig het voorgaande lid
aan de opgemaakte voordracht(en) het bindend karakter te ontnemen dan is de bondsraad vrij
in keus.
6. Indien er meer dan één bindende voordracht is, geschiedt de benoeming uit de voordrachten.
7. De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige bestuursleden verdelen onderling de taken.
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

Frans de Jonge
Posts: 669
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: Ledenaantallen

Post by Frans de Jonge » Sun Jan 20, 2019 00:06

Ik wil je als Bondsraadslid best kandidaat willen stellen als je dat wilt.
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

Jaap van Galen
Posts: 713
Joined: Wed Dec 17, 2003 10:51

Re: Ledenaantallen

Post by Jaap van Galen » Sun Jan 20, 2019 06:57

Frans de Jonge wrote:
Sun Jan 20, 2019 00:06
Ik wil je als Bondsraadslid best kandidaat willen stellen als je dat wilt.
Hoi Frans,
Ik voel me vereerd dat je me wilt voordragen als bestuurslid.
Maar mijn vraag was toch echter alleen informerend bedoeld.
Laten we inderdaad binnenkort een keer een koffie doen!

Dank overigens voor de info, hieruit begrijp ik dat de bondsraad feitelijk het bestuur benoemt.

Piet Bouma
Posts: 3508
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: Ledenaantallen

Post by Piet Bouma » Mon Jan 21, 2019 21:32

Marcel Kosters wrote:
Sat Jan 19, 2019 23:36
@ Piet: voor wat betreft de jeugdcijfers van Noord-Nederland is de impact van Regiowerking Noord niet goed zichtbaar, omdat de Regiowerking clubs vooralsnog de gewoonte hebben de jeugdleden niet aan te melden bij de KNDB. Het gaat momenteel om ca 300 niet aangemelde doch structureel op de clubs komende jeugdspelers. Naar mijn mening is het in dat kader de moeite om eens te denken over:

A) Introductie lidmaatschap, allereerst gericht op Regiowerking Noord clubs maar vanzelfsprekend geschikt en beschikbaar voor alle clubs;
B) Overdenken, welke (symbolische?) structurele contributieverlaging bij de jeugd de noordelijke clubs kan overtuigen om aanmelden van jeugdleden in hun routine / cultuur op te nemen.
In het kader van ledenaantallen KNDB vind ik dat alleen keiharde cijfers echt tellen Marcel.
Ongetwijfeld werden ook in het verleden flink wat jeugdleden niet opgegeven bij de KNDB. Je zou zeggen met Regiowerking Noord dat er meer jeugdleden worden opgegeven omdat men mogelijk ook wat gaat pushen om aan provinciale/kndb-wedstrijden mee te doen. Dat effect zien we dus maar in geringe mate en niet bij doorstroming naar aspiranten/junioren.

Ander effect wat er mogelijk zou zijn, deelname van scholen aan provinciale basisschooldamwedstrijden. Ik opperde dat we moeten inventariseren of er extra deelname komt door de uitrol van DamSets.
In Friesland zijn de finales gespeeld.
2018 (19-1-2018): 14 welpenteams, 14 pupillenteams
2019 (16-1-2019): 9 welpenteams, 10 pupillenteams

Kunnen we met z’n allen ook de andere damprovincies inventariseren?
Uiteraard moeten we dit ook monitoren en ook de situatie van begin 2020 weer bekijken. Vooralsnog zie ik geen effect van de uitrol DamSets. Maar mogelijk is het nog te vroeg, omdat de uitrol april 2018 is begonnen.
Image

Toch ook maar even wat reclame voor de DamSets. :) Uitgegeven bij prijsuitreiking Friese schooldamfinale. (foto facebook Harry Mennema).
https:toernooibase.kndb.nl More than 288.000 games on applet, more than 920.000 results, more than 11.000 games broadcasted semi-live, more than 8.400 inserted tournaments!

Alex
Posts: 1748
Joined: Thu Nov 20, 2003 12:52
Location: Den Haag

Re: Ledenaantallen

Post by Alex » Wed Jan 23, 2019 20:04

Marcel Kosters wrote:
Sat Jan 19, 2019 23:36
Vandaag was bij Den Haag / Hofstaddammers ook HET schoolschaak kampioenschap van de hele gemeente Den Haag (ik heb het voor de zekerheid nagevraagd). 170 deelnemers. Een leuk aantal, maar op zo'n grote gemeente en zo veel grotere bond en zo veel meer clubs stelt dat ook ten opzichte van dammen niets bijzonders voor. De schakers lopen in Nederland lichtjaren achter op het DamZ! concept.
Het individueel schooldamtoernooi van Den Haag (op dezelfde locatie) telt ongeveer hetzelfde aantal deelnemers. Op de schoolsportkalender, https://www.denhaag.nl/web/file?uuid=ad ... 4463225367 zie ik een schaaktoernooi staan in maart (en geen toernooi op 19 januari). Schooldammen voor teams trekt minder deelnemers, geen idee of dat bij schaken ook het geval is. Ik was ook bij dezelfde wedstrijd als Marcel, maar heb weinig meegekregen van het toernooi in de belendende zaal en weet niet of het teams waren of individueel.

Jaap van Galen
Posts: 713
Joined: Wed Dec 17, 2003 10:51

Re: Ledenaantallen

Post by Jaap van Galen » Wed Jan 23, 2019 23:17

Alex wrote:
Wed Jan 23, 2019 20:04
Marcel Kosters wrote:
Sat Jan 19, 2019 23:36
Vandaag was bij Den Haag / Hofstaddammers ook HET schoolschaak kampioenschap van de hele gemeente Den Haag (ik heb het voor de zekerheid nagevraagd). 170 deelnemers. Een leuk aantal, maar op zo'n grote gemeente en zo veel grotere bond en zo veel meer clubs stelt dat ook ten opzichte van dammen niets bijzonders voor. De schakers lopen in Nederland lichtjaren achter op het DamZ! concept.
Het individueel schooldamtoernooi van Den Haag (op dezelfde locatie) telt ongeveer hetzelfde aantal deelnemers. Op de schoolsportkalender, https://www.denhaag.nl/web/file?uuid=ad ... 4463225367 zie ik een schaaktoernooi staan in maart (en geen toernooi op 19 januari). Schooldammen voor teams trekt minder deelnemers, geen idee of dat bij schaken ook het geval is. Ik was ook bij dezelfde wedstrijd als Marcel, maar heb weinig meegekregen van het toernooi in de belendende zaal en weet niet of het teams waren of individueel.
Dit topic gaat over (vergroting van) ledenaantallen.
DamZ heeft daar naar mening vooralsnog niets mee te maken.
Piet heeft al een aantal keren vrij overtuigend aangetoond dat DamZ, behalve een eigen initiatief in Noord-Holland, in de rest van Nederland geen enkele positieve invloed heeft gehad op het ledenaantal.
Marcel heeft daarop niet overtuigend geantwoord, dus dat lijkt te kloppen.
Klopt toch Marcel?

playforstacks
Posts: 705
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: Ledenaantallen

Post by playforstacks » Thu Jan 24, 2019 21:12

Beste Jaap,

Volgens mij snapt iedereen toch wel dat als meer mensen aan het dammen zijn dit ook meer kansen bied om uiteindelijk een deel van die mensen tot lid te maken.
Dat je boos bent op Marcel omdat je in elk topic die damz-damsets ziet kan zo zijn. (ikzelf en denk velen andere storen zich daar niet aan). Maar het wordt wel een beetje laag bij de grond als je daarom de werkzaamheden en al het geboekte resultaat met dit project gaat ontkennen.

Het grote probleem dat al ontstond was dat er überhaupt geen damborden zijn waar kinderen op konden dammen. Door dit project is op een zeer spectaculaire manier in dat gat gesprongen en is er op zijn minst weer "hoop".

Ik raad je aan zelfs eens 20 bordjes weg te geven aan kinderen. Ikzelf heb dat ook gedaan en een realistische schatting is dat er al 500-1000 potjes op deze bordjes gespeeld zijn. Potjes die anders NIET gespeeld zouden worden. en kinderen die anders NIET met dammen in aanraking gekomen zouden zijn.

Paul van de Veen
Posts: 489
Joined: Sat Oct 18, 2008 11:35

Re: Ledenaantallen

Post by Paul van de Veen » Fri Jan 25, 2019 01:38

playforstacks wrote:
Thu Jan 24, 2019 21:12
...
Ik raad je aan zelfs eens 20 bordjes weg te geven aan kinderen. Ikzelf heb dat ook gedaan en een realistische schatting is dat er al 500-1000 potjes op deze bordjes gespeeld zijn. Potjes die anders NIET gespeeld zouden worden. en kinderen die anders NIET met dammen in aanraking gekomen zouden zijn.
Precies. Hoe ingewikkeld willen we het maken? Er wordt weer door een heleboel kinderen en volwassenen gedamd. (Vandaag vroeg stichting Humanitas me om 10 damborden. Afgelopen week weer 10 borden naar een school gebracht. Daar gaan 20 kinderen een potje dammen. Damles in Enschede op meerdere scholen tegelijk. Hadden we lang niet gezien.)
Of al die deelnemers onmiddellijk lid van de KNDB gaan worden, natuurlijk niet. Ik ben al heel blij als die kinderen en volwassenen eens de plaatselijke club binnen komen lopen. Gaan we ze blij en enthousiast voor ons spel maken. Lidmaatschap? Dat zien we daarna wel eens. Eerst gewoon lekker dammen.
Ik wil succesvolle promotie en 'exposure' van ons spel niet -nu al- afmeten aan aanmeldingen lidmaatschap van 'classic' KNDB. (Wat doet de KNDB eigenlijk aan breedtesport? Is daar helder beleid op ? Is 'lid worden' überhaupt nog wel van deze tijd? Kun je niet dammen zonder KNDB lidmaatschap? 'The times, they are a changing')
DamZ! heeft onmiskenbaar een enorme respons teweeg gebracht van dammers die dam-promotors werden en van scholen die zich snel van de meerwaarde lieten overtuigen.
Het zou natuurlijk mooi zijn als dat ook aanmelding bij de KNDB tot gevolg heeft.
Maar voorlopig wordt ik vrolijk als ik zie dat er op scholen, in bejaardentehuizen, wijkcentra, speeltuinverenigingen enz. enz. gewoon weer een potje gedamd wordt. Daar gaat DamZ! om. Dat hebben we erg lang niet meer gezien...
Nou nog een goed ondersteunde website voor training, info, kalender, etc.

Piet Bouma
Posts: 3508
Joined: Sun Nov 02, 2003 13:05
Location: Harlingen

Re: Ledenaantallen

Post by Piet Bouma » Fri Jan 25, 2019 09:30

Paul van de Veen wrote:
Fri Jan 25, 2019 01:38
playforstacks wrote:
Thu Jan 24, 2019 21:12
...
Ik raad je aan zelfs eens 20 bordjes weg te geven aan kinderen. Ikzelf heb dat ook gedaan en een realistische schatting is dat er al 500-1000 potjes op deze bordjes gespeeld zijn. Potjes die anders NIET gespeeld zouden worden. en kinderen die anders NIET met dammen in aanraking gekomen zouden zijn.
Precies. Hoe ingewikkeld willen we het maken? Er wordt weer door een heleboel kinderen en volwassenen gedamd. (Vandaag vroeg stichting Humanitas me om 10 damborden. Afgelopen week weer 10 borden naar een school gebracht. Daar gaan 20 kinderen een potje dammen. Damles in Enschede op meerdere scholen tegelijk. Hadden we lang niet gezien.)
Of al die deelnemers onmiddellijk lid van de KNDB gaan worden, natuurlijk niet. Ik ben al heel blij als die kinderen en volwassenen eens de plaatselijke club binnen komen lopen. Gaan we ze blij en enthousiast voor ons spel maken. Lidmaatschap? Dat zien we daarna wel eens. Eerst gewoon lekker dammen.
Ik wil succesvolle promotie en 'exposure' van ons spel niet -nu al- afmeten aan aanmeldingen lidmaatschap van 'classic' KNDB. (Wat doet de KNDB eigenlijk aan breedtesport? Is daar helder beleid op ? Is 'lid worden' überhaupt nog wel van deze tijd? Kun je niet dammen zonder KNDB lidmaatschap? 'The times, they are a changing')
DamZ! heeft onmiskenbaar een enorme respons teweeg gebracht van dammers die dam-promotors werden en van scholen die zich snel van de meerwaarde lieten overtuigen.
Het zou natuurlijk mooi zijn als dat ook aanmelding bij de KNDB tot gevolg heeft.
Maar voorlopig wordt ik vrolijk als ik zie dat er op scholen, in bejaardentehuizen, wijkcentra, speeltuinverenigingen enz. enz. gewoon weer een potje gedamd wordt. Daar gaat DamZ! om. Dat hebben we erg lang niet meer gezien...
Nou nog een goed ondersteunde website voor training, info, kalender, etc.
@Paul. Het is hier Marcel zelf, die de DamZ! strategie tegenover het huidige KNDB-beleid betreffende terugloop ledenaantallen zet, Paul. En dus ook dit topic wil gebruiken voor het succesvolle(?) alternatief.

Dan is het niet vreemd om te kijken of de DamZ! strategie momenteel al resultaat heeft na een investering van € 54.600 (en in de strategie 100.000 DamSets voor 31-12-2020, nogmaals een investering van de damwereld van € 242.000).

Dan wil ik graag monitoren wat er gebeurd. Daar is het aardig vroeg voor, maar bijvoorbeeld deelname aan provinciale schooldamtoernooien(2018, 2019) meten, zou een indicatie kunnen geven betreffende extra animo voor georganiseerd dammen in de huidige vorm. Dus kunnen we met z'n allen die cijfers ook ophoesten?
En 31-12-2019 opnieuw meten in de ledenaantallen van de KNDB.
https:toernooibase.kndb.nl More than 288.000 games on applet, more than 920.000 results, more than 11.000 games broadcasted semi-live, more than 8.400 inserted tournaments!

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2110
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: Ledenaantallen

Post by Marcel Kosters » Fri Jan 25, 2019 11:32

Alex wrote:
Wed Jan 23, 2019 20:04
Het individueel schooldamtoernooi van Den Haag (op dezelfde locatie) telt ongeveer hetzelfde aantal deelnemers. Op de schoolsportkalender, https://www.denhaag.nl/web/file?uuid=ad ... 4463225367 zie ik een schaaktoernooi staan in maart (en geen toernooi op 19 januari). Schooldammen voor teams trekt minder deelnemers, geen idee of dat bij schaken ook het geval is. Ik was ook bij dezelfde wedstrijd als Marcel, maar heb weinig meegekregen van het toernooi in de belendende zaal en weet niet of het teams waren of individueel.
Interessant om te lezen over gescheiden individuele en team kampioenschappen in Den Haag. Zeker ook om te lezen, dat de deelname aan de individuele kampioenschappen groter is dan aan de team kampioenschappen....

Mijn indruk is dat veel clubs - inclusief de Haarlemse Damclub - slechts 1 van deze twee competitievormen organiseren. Doodzonde als ik jou zo lees. Want het allerbelangrijkste middel om nieuwe (jeugd)leden binnen te halen is hen in de gelegenheid te stellen te spelen, spelen en nog eens spelen. En bij tenminste twee contact momenten in het jaar heb je twee keer meer gelegenheid om je club onder de aandacht te brengen bij de doelgroep.

Hoe dan ook, toen ik de speelzaal van het schoolschaak binnen wandelde zag ik tot mijn verrassing dat dit georganiseerd wordt door Eric van Breugel, een in Den Haag wonende breedtesport medewerker van de KNSB die ik van vroeger ken. Het toernooi zaterdag was het team kampioenschap. Ik wist niet van een individueel kampioenschap van Den Haag en ken daar de deelnemer aantallen (nog) niet van. Kan ik achterhalen.

Hoe dan ook: de schaakbond is in termen van ledental - afhankelijk van hoe je ledental definieert - een keer of vijf groter dan de dambond. Een KNDB met focus op DamZ! kan in 1 seizoen tijd op en over het schoolschaak volume heen.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Post Reply