PUCHAR MISTRZÓW - VARAZZE (aktualnoœci)

Które miejsce zajmie Admira³ w Varazze ?

Poll ended at Fri May 14, 2004 11:32

szóste
0
No votes
pi¹te
1
14%
czwarte
4
57%
trzecie (to by by³o coœ !)
1
14%
drugie (wypada zamieœciæ w ankiecie !)
1
14%
pierwsze (w totolotka te¿ ktoœ wygrywa)
0
No votes
 
Total votes: 7

J.Pawlicki
Posts: 360
Joined: Sun Aug 18, 2002 21:51
Location: Szczecin, Poland
Contact:

PUCHAR MISTRZÓW - VARAZZE (aktualnoœci)

Post by J.Pawlicki » Thu Apr 22, 2004 11:32

[img]images/smilies/new_butterfly.gif[/img]
Za poœrednictwem forum FMJD bêdê stara³ siê informowaæ na bie¿¹co o wydarzeniach zwi¹zanych z PUCHAREM MISTRZÓW i udzia³em w nim Mistrza Polski - Admira³a Szczecin.
Zapraszam równiez do w³asnych komentarzy - pytañ - uwag - ...[/list]

J.Pawlicki
Posts: 360
Joined: Sun Aug 18, 2002 21:51
Location: Szczecin, Poland
Contact:

Nowoœci z poszczególnych ekip

Post by J.Pawlicki » Thu Apr 22, 2004 11:47

Wiemy ju¿, ¿e mistrz Holandii zagra w ska³adzie gmi G.Jansen, gmi A.Baliakin, mf Mark Kemperman i Joost Hendriksen. Litwini przyjad¹ w sk³adzie : Petryla, Domczew, Stasytis i S.Mardosa, my w sk³adzie jak na finale ligi (Burzyñski, Chmiel, Stec, Mikulicz). Nie wiadomo jaki bedzie ostateczny sk³ad dru¿yny Varazze (mo¿liwy najsilniejszy to: Bubbi, Borghetti, Berte i Raimondi.
Zaczynaj¹ siê mistrzostwa Rosji. Dla mnie faworytem jest ekipa z Ufy i ich nale¿y siê spodziewaæ we W³oszech w sk³adzie czterech arcymistrzów A.Georgiew, A.Szwarcman, Milszyn i Amri³ojew.
We Francji rozgrywki koñcz¹ siê w pierwszy majowy weekend. Za foworyta uchodzi ekipa z Pary¿a. Ich teoretycznie najsilniejszy sk³ad to dwóch arcymistrzów: Kouame i Kouassi a do tego Mostovoy i Keita z Senegalu lub N.Guibert

Je¿eli taki bêdzie sk³ad uczestników to œrednie rankingi dru¿yn mog¹ wygl¹daæ tak:
Baszneft Ufa (Rosja) 2397
Heiting Huissen (Holandia) 2332
DCC Varazze (W³ochy) 2244
Damier Parisien 2237
Dama ir Karalius 2236
Admira³ Szczecin 2208

Charaktery moich kolegów s¹ na tyle mocne, ¿e ... ciesz¹ siê bo maj¹ na kim poprawiæ ranking ![/list]

Michele_Borghetti
Posts: 189
Joined: Mon Apr 05, 2004 13:55

Re: Nowoœci z poszczególnych ekip

Post by Michele_Borghetti » Sat Apr 24, 2004 02:08

Hello Mr. Pawlicki,
do you know wich team (and wich players) from Russland will play in Varazze?
Thank you in advance.
Michele Borghetti
J.Pawlicki wrote: Wiemy ju¿, ¿e mistrz Holandii zagra w ska³adzie gmi G.Jansen, gmi A.Baliakin, mf Mark Kemperman i Joost Hendriksen. Litwini przyjad¹ w sk³adzie : Petryla, Domczew, Stasytis i S.Mardosa, my w sk³adzie jak na finale ligi (Burzyñski, Chmiel, Stec, Mikulicz). Nie wiadomo jaki bedzie ostateczny sk³ad dru¿yny Varazze (mo¿liwy najsilniejszy to: Bubbi, Borghetti, Berte i Raimondi.
Zaczynaj¹ siê mistrzostwa Rosji. Dla mnie faworytem jest ekipa z Ufy i ich nale¿y siê spodziewaæ we W³oszech w sk³adzie czterech arcymistrzów A.Georgiew, A.Szwarcman, Milszyn i Amri³ojew.
We Francji rozgrywki koñcz¹ siê w pierwszy majowy weekend. Za foworyta uchodzi ekipa z Pary¿a. Ich teoretycznie najsilniejszy sk³ad to dwóch arcymistrzów: Kouame i Kouassi a do tego Mostovoy i Keita z Senegalu lub N.Guibert

Je¿eli taki bêdzie sk³ad uczestników to œrednie rankingi dru¿yn mog¹ wygl¹daæ tak:
Baszneft Ufa (Rosja) 2397
Heiting Huissen (Holandia) 2332
DCC Varazze (W³ochy) 2244
Damier Parisien 2237
Dama ir Karalius 2236
Admira³ Szczecin 2208

Charaktery moich kolegów s¹ na tyle mocne, ¿e ... ciesz¹ siê bo maj¹ na kim poprawiæ ranking ![/list]

Jacek Pawlicki

Russian team

Post by Jacek Pawlicki » Sat Apr 24, 2004 09:11

Dear Michele.
For that moment we don't know which russian team will be in Varazze. I wrote (in Polish) my private calculations. On 24th in Ufa Russian club Championship will start. Ufa team (with Georgiewv, Shvartzman, Milshyn and Amriloev) is the main favorite. But of course other solution also possible. Team from Izhevsk very strong: Chizov, Valneris, Virny & Kirzner , but I don[b't know if all this players will start in Ufa. They have also strong team from Tver with Kalmakov & Getmaski as a stars and usually club from Yakuck very dangerous.

So, it will be very exciting competition (the end on 28th)
(j.p. - out of my computer so without login)

Jacques PERMAL
Posts: 3384
Joined: Sat Apr 12, 2003 09:15
Location: ROUEN - NORMANDY

Post by Jacques PERMAL » Sun Apr 25, 2004 19:53

We will know that week-end the team number 1 of FRANCE (beginning of May).

Final four that week-end (May) in LYON. CAEN (LAURENT NICAULT), PARIS (MAXIME KOUAME), WATTRELOS( JF SURANTYN) and NICE (ANDRE BERCOT) are qualified for these semi-finals. See the FMJD LINK
Information : my first priority !!

L'info en première ligne !!

Jacek Pawlicki

Next Champion is coming

Post by Jacek Pawlicki » Sun Apr 25, 2004 22:22

Just few minutes ago I chack my box and found email from Ufa. Russian Club Championship was open. I have a paring in 1st round.

Melcom - Udmurtneft
Kostionov - Tshizov
Kalmakov - Kirzner
Bonadykov - Valneris
Getmanski - Stsiogolev
Neftianik - Gastello
Tsimman - Stoliarow
Ishmuratov - Brusanov
Kanafeew - Litshagin
Safin - Ishmetov
Bashneft - Tshuraptsa
Georgiev - Khyckin
Milshin - Sivcew
Amriloev - Warlamow
Shvartzman - Kyckin

Top match between Udmurtneft and Bashneft we have in last round on 28th.

Jacek Pawlicki (out of my computer - so without login - sorry)

Yuri Tchertok
Posts: 9
Joined: Sun Nov 24, 2002 09:48
Location: Ufa, Russia

Re: Next Champion is coming

Post by Yuri Tchertok » Mon Apr 26, 2004 13:25

1st round.

Melcom - Udmurtneft 0-2 (3-5)
Kostionov - Tshizov 0-2
Kalmakov - Kirzner 1-1
Bonadykov - Valneris 0-2
Getmanski - Stsiogolev 2-0
Neftianik - Gastello 0-2 (3-5)
Tsimman - Stoliarow 1-1
Ishmuratov - Brusanov 1-1
Kanafeew - Litshagin 0-2
Safin - Ishmetov 1-1
Bashneft - Tshuraptsa 2-0 (5-3)
Georgiev - Khyckin 1-1
Milshin - Sivcew 2-0
Amriloev - Warlamow 1-1
Shvartzman - Kyckin 1-1

J.Pawlicki
Posts: 360
Joined: Sun Aug 18, 2002 21:51
Location: Szczecin, Poland
Contact:

NEXT Rounds

Post by J.Pawlicki » Mon Apr 26, 2004 14:15

Next rounds:
IInd 26th
Bashneft - Melcom
Udmurtneft - Neftianik
Tshurapha - Gastello
IIIrd 26th
Neftianik - Bashneft
Gastello - Udmurtneft
Melkom - Tshurapha
IVth 27th
Bashneft - Gastello
Melcom - Neftianik
Tshurapha - Udmurtneft
Vth 28th 10 a.m. (6 a.m. in Poland)
UDMURTNEFT - BASHNEFT
Gastello - Melcom
Neftianik - Tshurapha

Yuri Tchertok
Posts: 9
Joined: Sun Nov 24, 2002 09:48
Location: Ufa, Russia

Post by Yuri Tchertok » Mon Apr 26, 2004 14:31


Jacek Pawlicki

Walka w Rosji !

Post by Jacek Pawlicki » Mon Apr 26, 2004 16:53

No i mamy niespodziankê w Rosji !
Bo jak inaczej skomentowaæ 3-5 Baszneftu z Twerem. Smaczku temu wynikowi dodaje wygrana Getmañskiego.
Troszkê przypomina to sytuacje AS Monaco - nie chcieli zawodnika w Realu to im bramek nastrzela³. Getmañkiemu podziêkowano za grê w Ufie no tim teraz strzeli³ gola.
Udmurtneft wyprcowa³ sobie olbrzymi¹ przewagê. Wiele wskazuje na to, ¿e w ostatniej rundzie bêdzie sobie móg³ nawet pozwoliæ na pora¿kê.
Moje pierwotne kalkulacje zatem siê nie sprawdzaj¹ - stawia³em na Ufê, ale nie spodziewa³em siê ¿e I¿yweski team zagra z Valnerisem.
Kto by jednak nie wygra³ i tak automatycznie bêdzie faworytem PUCHARU MISTRZÓW !
Tabela Mistrzostw ROsji po tzrech rundach:
1. Udmurtneft 6-0 18:6
2. Baszneft 4-2 13:11
3. Gastello 4-2 11:13
4. Melkom Twer 3-3 12:12
5.Czurapcza 1-5 10:14
6. Neftianik 0-6 8:16

Jacek Pawlicki

Mistrz Rosji

Post by Jacek Pawlicki » Mon Apr 26, 2004 17:06

Typuj¹c Baszneft na uczestnika CHAMPIONS CUP wyliczy³em ich œredni ranking na 2397. Udmurtnieft I¿ewsk w obecnym sk³adzie to 2374.
Odrobina mniej, ale ci¹gle najwy¿szy ranking wœród uczestników PM.
I¯EWSK, to miasto wielokrotnego mistrza Å’wiata A.Czy¿owa. Aleksej w odró¿nieniu od wielu wybitnych warcabistów jest równie¿ wspania³ym organiozatorem. TO dziêki jego staraniom powsta³ tak silny team w I¿ewsku. Miasto to ma spore mo¿liwoÅ“ci finansowe. Skupiony jest tu przemys³ wysokokwalifikowany. Nie tylko s³ynne ka³asznikowy, ale równiez wiele fabryk produkuj¹cych ró¿ne urz¹dzenia. DoϾ powiedzieæ, ¿e w³aÅ“nie tutaj powsta³ s³ynny Łunochod.
Udmurtneft pojawi³ siê po raz pierwszy na arenie europejskiej w Pucharze Konfederacji w St.Petersburgu w 2001 roku. Jednak sukcesy na miarê ambicji miasta i sponsorów przysz³y dopiero w ub.roku. Podczas Pucharu Konfederacji w Barlinku Udmurtneft zaj¹³ I-sze miejsce.
W tym roku najwyraŸniej ma ochotê na Puchar Mistrzów !

A.Presman
Posts: 2106
Joined: Sun Aug 18, 2002 16:43
Real name: Alexander Presman
Location: the Netherlands

Post by A.Presman » Tue Apr 27, 2004 10:32

Russian Club championship.
The winner goes to the Champions Cup.

1st round.

Melcom - Udmurtneft 0-2 (3-5)
Kostionov - Tshizov 0-2
Kalmakov - Kirzner 1-1
Bonadykov - Valneris 0-2
Getmanski - Stsiogolev 2-0

Neftianik - Gastello 0-2 (3-5)
Tsimman - Stoliarow 1-1
Ishmuratov - Brusanov 1-1
Kanafeew - Litshagin 0-2
Safin - Ishmetov 1-1

Bashneft - Churapcha 2-0 (5-3)
Georgiev - Khyckin 1-1
Milshin - Sivcew 2-0
Amriloev - Warlamow 1-1
Shvartzman - Kyckin 1-1
==========================
2nd Round
Bashneft - Melkom 0–2 (3-5) Ìåëüêîì
Schwarzman - Kalmakov 1–1
Georgiev - Bonadykov 1-1
Amrillaev - Getmanskij 0-2
Milshin V. - Kostionov 1-1

Udmurtneft' - Neftjanik 2-0 (6-2)Valneris - Ishmuratov 1-1
Chizhov - Milshin M. 2-0
Schegolev - Safin 2-0
Kirzner - Cinman 1-1

Churapcha - Gastello 0-2 (3-5)
Kychkin V. - Ishmetov 1-1
Kychkin N. - Stoljarov 0-2
Sivcev - Brusanov 2-0
Varlamov - Lichagin 0-2
=======================================

3rd Round
Neftjanik– Bashneft 0-2 (3-5)
Kanafeev - Amrillaev 1-1
Safin - Georgiev 1-1
Mil'shin M. - Mil'shin V. 0-2
Ishmuratov - Shwarzman 1-1

Gastello - Udmurtneft' 0-2 (1-7)
Ishmetov - Chizhov 1-1
Shajbakov - Schegolev 0-2
Brusanov - Valneris 0-2
Stoljarov - Kirzner 0-2

Mel'kom - Churapcha 1-1 (4-4)
Getmanskij - Varlamov 1-1
Kalmakov - Kychkin V. 1-1
Bonadykov - Kychkin N. 1-1
Kostionov - Sivcev 1-1
============================

Standings after 3 rounds

1. Udmurtneft 6-0 18:6
2. Baszneft 4-2 13:11
3. Gastello 4-2 11:13
4. Mel'kom 3-3 12:12
5.Churapcha 1-5 10:14
6. Neftianik 0-6 8:16

Jacek Pawlicki

Wszystko jasne !

Post by Jacek Pawlicki » Tue Apr 27, 2004 16:25

Runda IV
Baszneft - Gastello 5-3
Melkom - Neftianik 6-2
Czurapcza - Udmurtneft 3-5

1. Udmurtneft 8-0 23:9
2. Baszneft 6-2 18:14
3. Melkom 5-3 18:14
4. Gastello 4-4 14:18
5.Churapcha 1-7 13:19
6. Neftianik 0-8 10:22


Wynik 7-1 przeciwko dru¿ynie w której graj¹ Czy¿ow, Valneris, Kirzner i Szczegolew jest minimu któe musi osi¹gn¹æ Baszneft by wygraæ rozgrywki.
Szansa na to jest równa szansie, ¿e od jutra w naszym parlamencie zasi¹d¹ sami porz¹dni obywatele.

Yuri Tchertok
Posts: 9
Joined: Sun Nov 24, 2002 09:48
Location: Ufa, Russia

Post by Yuri Tchertok » Wed Apr 28, 2004 07:54

1 kriteriy pri ravenstve ochkov - lichnaya vstrecha!

Joker
Posts: 39
Joined: Thu Apr 15, 2004 12:05
Location: Lithuania

Post by Joker » Wed Apr 28, 2004 08:46

Yuri Tchertok wrote:1 kriteriy pri ravenstve ochkov - lichnaya vstrecha!
Po etomu povodu bezuslovno budut raznye mnenija, hotia lichno ja schitaju chto eto nepravilno, pervym kriteriem dolzny vsio-taki byt' malye ochki. No poskolku vsio bylo soglasovano do nachala turnira i vse byli s etim soglasny, to vsio v poriadke

Post Reply