De bondsraadverkiezingen zijn illegaal

GuidoB
Posts: 2321
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: De bondsraadverkiezingen zijn illegaal

Post by GuidoB » Wed Feb 27, 2019 22:47

GuidoB wrote:
Sun Feb 24, 2019 13:20
Best commissielid. Je hebt het over dat Jaap zijn huiswerk doen. Ik vind je toon denigrerend en dat bevalt me niet. Verder heeft Jaap helemaal gelijk. De commissie had haar huiswerk moeten doen en moeten zorgen voor de juiste procedures. Dit staat er in de KNDB statuten:
Artikel 19
1. In de statuten van de bond kan geen verandering worden gebracht anders dan door een besluit van de bondsraad. De bondsraad dient bijeengeroepen te zijn met de mededeling dat wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Indien de bondsraad wordt bijeengeroepen ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging, brengt het bestuur tenminste vier weken vóór de vergadering de tekst van het voorstel, waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, ter kennis van de bondsraadsleden en van de leden van de bond. Artikel 15, lid 1, is van overeenkomstige
toepassing.
3. Indien het voortbestaan van de bond of het functioneren van de bond gevaar loopt mag de in
lid 2 van dit artikel genoemde termijn van vier weken worden beperkt tot veertien dagen.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen in
de bondsraad waarin tenminste tweederde van de bondsraadsleden aanwezig is. Is niet tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is ge-weest, ongeacht het aantal aanwezige bondsraadsleden kan worden besloten, mits met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen.
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Nog maar een keertje, Thijs. Ik heb het elke keer over de procedure die hier staat. De statuten kunnen pas worden gewijzigd na goedkeuring in een vergadering die is aangekondigd zoals hierboven beschreven. Dat is niet gebeurd.

Je schrijft vandaag twee dingen:
1. De commissie meende af te kunnen met een wijziging van het Huishoudelijk reglement.
2. Je denkt achteraf de statuten te kunnen wijzigen, omdat het voorstel voor de verkiezingen door de bondsraad is goedgekeurd.

Beide gedachtes kloppen niet. Je moet:
1. Een vergadering bijeenroepen, waarin je aankondigt de statuten te willen wijzigen.
2. De beoogde wijzigingen woordelijk formuleren in een voorstel.

De voorwaarden waaraan je moet voldoen, voordat de statuten kunnen worden gewijzigd, zijn hierboven ondubbelzinnig geformuleerd.

Frans de Jonge
Posts: 660
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: De bondsraadverkiezingen zijn illegaal

Post by Frans de Jonge » Wed Feb 27, 2019 23:00

GuidoB wrote:
Wed Feb 27, 2019 22:47
GuidoB wrote:
Sun Feb 24, 2019 13:20
Best commissielid. Je hebt het over dat Jaap zijn huiswerk doen. Ik vind je toon denigrerend en dat bevalt me niet. Verder heeft Jaap helemaal gelijk. De commissie had haar huiswerk moeten doen en moeten zorgen voor de juiste procedures. Dit staat er in de KNDB statuten:
Artikel 19
1. In de statuten van de bond kan geen verandering worden gebracht anders dan door een besluit van de bondsraad. De bondsraad dient bijeengeroepen te zijn met de mededeling dat wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Indien de bondsraad wordt bijeengeroepen ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging, brengt het bestuur tenminste vier weken vóór de vergadering de tekst van het voorstel, waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, ter kennis van de bondsraadsleden en van de leden van de bond. Artikel 15, lid 1, is van overeenkomstige
toepassing.
3. Indien het voortbestaan van de bond of het functioneren van de bond gevaar loopt mag de in
lid 2 van dit artikel genoemde termijn van vier weken worden beperkt tot veertien dagen.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen in
de bondsraad waarin tenminste tweederde van de bondsraadsleden aanwezig is. Is niet tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is ge-weest, ongeacht het aantal aanwezige bondsraadsleden kan worden besloten, mits met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen.
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
Nog maar een keertje, Thijs. Ik heb het elke keer over de procedure die hier staat. De statuten kunnen pas worden gewijzigd na goedkeuring in een vergadering die is aangekondigd zoals hierboven beschreven. Dat is niet gebeurd.

Je schrijft vandaag twee dingen:
1. De commissie meende af te kunnen met een wijziging van het Huishoudelijk reglement.
2. Je denkt achteraf de statuten te kunnen wijzigen, omdat het voorstel voor de verkiezingen door de bondsraad is goedgekeurd.

Beide gedachtes kloppen niet. Je moet:
1. Een vergadering bijeenroepen, waarin je aankondigt de statuten te willen wijzigen.
2. De beoogde wijzigingen woordelijk formuleren in een voorstel.

De voorwaarden waaraan je moet voldoen, voordat de statuten kunnen worden gewijzigd, zijn hierboven ondubbelzinnig geformuleerd.
Laat ik iedereen die van regels houdt geruststellen. Jaap en Guido hebben gelijk. Het voorstel van de commissie had in de agenda van het Bestuur ook vermeld moeten worden als een wijziging van de statuten. Nu stond het in het voorstel zelf. Maar ieder voorstel wordt sowieso door de leden van de Bondsraad gelezen en daar stond ook de wijziging van de statuten in concrete tekstvoorstellen genoemd. Het Bestuur heeft zeer recent de leden van de Bondsraad ook aangegeven dat bij de verkiezingen uit pragmatische overwegingen gewoon nog het aantal van 21 leden nog wordt gevolgd. Ik zou het al heel wat vinden als er al 21 kandidaten worden voorgedragen door bonden en verenigingen. Dus eigenlijk is er geen probleem.
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

GuidoB
Posts: 2321
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: De bondsraadverkiezingen zijn illegaal

Post by GuidoB » Wed Feb 27, 2019 23:05

Dank je wel voor de duidelijkheid, Frans. Dit lijkt me correct.

Jammer dat Thijs weer eens voor een hoop verwarring en onrust zorgt. Erg op de hoogte lijkt hij ook niet te zijn.

playforstacks
Posts: 705
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: De bondsraadverkiezingen zijn illegaal

Post by playforstacks » Thu Feb 28, 2019 08:25

Ik lees gewoon wat er op de KNDB site staat.

De KNDB heeft aangeven hoe je je verkiesbaar kan stellen voor de bondsraad en hoe deze bondsraad eruit zal gaan zien. (Zie www.kndb.nl kopje actueel)

Provincies zullen niet per definitie meer een vaste plek hebben maar elk individu zal gekozen worden in een stemming.

De verkiezing gaat ,volgens de KNDB, zoals besloten is in de afgelopen Bondsraadsvergadering. Het enige wat ik beweerde is dat mensen die aangeven dat het bestuur op eigen houtje de hele opzet heeft veranderd onwaarheden vertellen.

Fred van Amersfoort
Posts: 1776
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: De bondsraadverkiezingen zijn illegaal

Post by Fred van Amersfoort » Thu Feb 28, 2019 09:09

Wat blijft staan is dat de discussie een oeverloos gelul is. Veel interessanter zou zijn om te ontdekken wat de nieuwe bondsraad aan visie gaat doen.De toon van Thijs en Guido is ook met een familiediner niet meer te fatsoeneren.

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2024
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: De bondsraadverkiezingen zijn illegaal

Post by Marcel Kosters » Thu Feb 28, 2019 10:50

De kern van de discussie is toch belangrijk, Fred.

Namelijk dat een reprise van de bondsraad 2003-2004 dreigt. Door een procedurele nalatigheid was de toen nieuw in de statuten verankerde bondsraad niet rechtsgeldig. Ieder door die bondsraad genomen besluit was daarmee niet rechtsgeldig. Denk bijvoorbeeld aan de begroting 2004. In 2004 moest de bondsraad daarom opnieuw worden geïnstalleerd en alle besluiten opnieuw nemen.

In 2018 is er weer wat vergeten bij het wijzigen van de statuten, zoals ik aan de orde stelde in de eerste discussiedraad over dit onderwerp. En daarmee dreigt de nieuwe KNDB-bondsraad net als in 2003-2004 niet rechtsgeldig te zijn. Als ik Frans de Jonge echter goed begrijp, past het bestuur de informatie op http://www.kndb.nl/verkiezing-bondsraad-2019/ binnenkort aan. De komende bondsraad zal ook nu weer 21 beschikbare zetels hebben, conform de huidige statuten. Mooi, want dan is er geen probleem meer en kunnen we het inderdaad over de inhoud hebben in plaats van over procedurele fouten.

De met afstand belangrijkste verbetering, namelijk het betrekken van alle clubs en alle leden bij de verkiezingen is dan via het huishoudelijk reglement al gerealiseerd. Of dat nu voor 15 of voor 21 bondsraadsleden of voor een mengeling van door provinciale bonden en direct gekozen bondsraadsleden of alleen direct gekozen bondsraadsleden geldt is van ondergeschikt belang. Het aangepaste huishoudelijk reglement stelt dat alle bondsraadsleden nu direct gekozen worden: het lijkt me een prima keuze. Ook met de oorspronkelijke situatie van een mengeling zou te leven zijn geweest. Het betreft relatief cosmetische veranderingen die ten opzichte van de ernstige situatie waarin de KNDB zich nog steeds bevindt weinig verschil maken.

Wel belangrijk is, dat het KNDB-bestuur effectief is en dat de bondsraadsleden hun huiswerk doen. Husselen met omvang en samenstelling van de bondsraad lost niets aan de huidige problematiek op. Het begint met een KNDB-bestuur dat weet wat het wil en dit bewerkstelligt. Dat niet jaar in jaar uit uitvoerende kwesties zo laat ontsporen, dat deze op het bord van een bondsraad belanden die ook niet weet wat het ermee aanmoet. Een bondsraad die vervolgens van lieverlee dingen naar zich toetrekt die niet bij haar horen. En een bestuur dat dit laat gebeuren.

Het KNDB-bestuur dient haar verantwoordelijkheid zo in te vullen, dat de KNDB-bondsraad gelegenheid heeft haar rol te vinden. Die rol is allereerst een kaderstellende en controlerende. Maar ik hoop, dat de relatie van de bondsraad met een effectief KNDB-bestuur zich kan ontwikkelen naar vooral een samenwerkende relatie waarbij de bondsraad naast haar kaderstellende en controlerende kerntaken als klankbord kan fungeren en samen met het KNDB-bestuur een landelijk netwerk vormt om de damsport in Nederland vooruit te helpen.

Want daar gaat het uiteindelijk om: niet lullen (of decennia besteden aan reorganisatie discussies) maar (slim) poetsen. Het is namelijk dat poetsen waarmee we onze organisatie de facto veranderen. Niet met die (inderdaad oeverloze) discussies. Statuten, reglementen en organisatiemodel veranderen met onze manier van poetsen mee.

Dat drie discussiedraden nodig zijn voor dit onderwerp verbaast mij ook :D. Net als veel van wat - in strijd met de verifieerbare feiten - wordt geroepen in het eerste bericht van deze draad mij verbaast, maar goed :D.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

Post Reply