De bondsraadverkiezingen zijn illegaal

Jaap van Galen
Posts: 713
Joined: Wed Dec 17, 2003 10:51

De bondsraadverkiezingen zijn illegaal

Post by Jaap van Galen » Sat Feb 23, 2019 19:23

Illegaal is in strijd met de wet.
En dat is precies wat deze door het bestuur uitgeroepen verkiezingen lijken te zijn.

Het bestuur heeft op eigen initiatief de regels voor verkiezingen van de bondsraad veranderd.
Inmiddels liggen al via de verenigingen de eerste aankondigingen van deze nieuwe opzet bij de leden.
Veranderingen in regels omtrent verkiezing bondsraad vereist echter aanpassing van de statuten. En dat vereist een goedkeuring van mimimaal 70% van de bondsraad. Het bestuur handelt hier op eigen houtje, zonder goedkeuring van de bondsraad en dus niet goed. Alsof het kabinet plotseling zegt dat bij de komende Tweede Kamerverkiezingen er nog maar 100 i.p.v. 150 leden zullen zijn.
Terecht zijn er inmiddels vanuit de bondsraad al vragen hieromtrent gesteld.

Overigens er ook inhoudelijk gezien meerdere bezwaren denkbaar tegen het huidige bestuursvoorstel. Daarop kom ik later terug.

Voor nu gaat mij het om het feit dat het bestuur naar mijn mening gewoon het recht niet heeft om de bondsraadverkiezingen op hun manier te organiseren.

Fred van Amersfoort
Posts: 1776
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: De bondsraadverkiezingen zijn illegaal

Post by Fred van Amersfoort » Sat Feb 23, 2019 21:49

Een vernieuwde bondsraad kan geen kwaad Jaap. Ik heb een paar goede namen van kandidaten gehoord. Of de procedures geheel kloppen heb ik me niet in verdiept.

playforstacks
Posts: 705
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: De bondsraadverkiezingen zijn illegaal

Post by playforstacks » Sun Feb 24, 2019 04:04

Jaap, als je een dergelijk topic aanmaakt zou je secuurder kunnen zijn.

Hoe zit het wel:

waar jij geen punt hebt:

-Het bestuur heeft niet op eigen initiatief regels veranderd. De werkgroep "vernieuwing bondsraad" heeft zeer goed nagedacht en overlegt met velen dammers. Daarna zijn de voorstellen (zie notulen en stukken bondsraad die je wel eventjes had kunnen lezen voordat je dit topic op deze manier opent) die daaruit kwamen voorgelegd aan de BR en met statutaire meerderheid aangenomen. De verkiezing zoals nu aangegeven door de KNDB gaat op de manier die toen is besloten door de bondsraad.

waar zou je een punt kunnen hebben:
-zolang de statuten niet langs de notaris zijn gegaan zijn ze niet geldig. Als lid van de commissie vernieuwing Bondsraad heb ik het bestuur ingelicht dat voor een koninklijke bond daar meer werk gemaakt moet worden en dat ze dat dus snel achteraan moesten gaan. Of dit gebeurt is weet ik niet maar ik heb wel donkerbruin vermoeden (en mijn ervaring is als ik ze op welke manier dan ook ergens op wijs er toch nooit gehoor aan wordt gegeven of niet serieus genomen). De koninklijke schietbond (en andere koninklijke bonden) kregen statuten wijziging binnen aantal maanden voor elkaar.


Overigens waren de voorstellen op een dergelijke manier ingericht dat er zelf een "vernieuwing" kon plaatsvinden zonder statutenwijziging is mijn mening maar alleen aanpassing van het huishoudelijk reglement. Het enige wat dan wel zal moeten is dat de bondsraad uit 21 man moet blijven bestaan (zie statuten). Natuurlijk is het ook hoe je bepaalde delen van de statuten leest.

Dus wie weet kan iemand met succes de manier van verkiezing (gedeeltelijk) met succes aanvechten door het niet op tijd vernieuwen van de statuten.


Ik ben zeker benieuwd (ook al commissielid) naar jouw inhoudelijk commentaar, maar het zou weliswaar helpen als je eerst je huiswerk wat meer zou doen (en bijvoorbeeld het rapport en voorstellen van commissie vernieuwing bondsraad zou bestuderen)

GuidoB
Posts: 2321
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: De bondsraadverkiezingen zijn illegaal

Post by GuidoB » Sun Feb 24, 2019 13:20

Best commissielid. Je hebt het over dat Jaap zijn huiswerk doen. Ik vind je toon denigrerend en dat bevalt me niet. Verder heeft Jaap helemaal gelijk. De commissie had haar huiswerk moeten doen en moeten zorgen voor de juiste procedures. Dit staat er in de KNDB statuten:
Artikel 19
1. In de statuten van de bond kan geen verandering worden gebracht anders dan door een besluit van de bondsraad. De bondsraad dient bijeengeroepen te zijn met de mededeling dat wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Indien de bondsraad wordt bijeengeroepen ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging, brengt het bestuur tenminste vier weken vóór de vergadering de tekst van het voorstel, waarin de voorgestelde wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, ter kennis van de bondsraadsleden en van de leden van de bond. Artikel 15, lid 1, is van overeenkomstige
toepassing.
3. Indien het voortbestaan van de bond of het functioneren van de bond gevaar loopt mag de in
lid 2 van dit artikel genoemde termijn van vier weken worden beperkt tot veertien dagen.
4. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen in
de bondsraad waarin tenminste tweederde van de bondsraadsleden aanwezig is. Is niet tweederde van de stemgerechtigde leden aanwezig, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is ge-weest, ongeacht het aantal aanwezige bondsraadsleden kan worden besloten, mits met een meerderheid van tweederde van de uitgebrachte stemmen.
5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

GuidoB
Posts: 2321
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: De bondsraadverkiezingen zijn illegaal

Post by GuidoB » Sun Feb 24, 2019 13:26

Wat is er nu het geval? De bondsraad heeft de regels in de staturen niet veranderd, want daarvoor zijn niet de juiste procedures gevoerd. Het bestuur organiseert nu verkiezingen volgens regels die niet in de statuten staan. Volgens Jaap is dat illegaal. Ik zou niet weten of dat waar is, maar er zit op zijn minst iets in.

Wat het bestuur moet doen, is direct een bondsraadsvergadering uitroepen om de statuten te veranderen. En uiteraard dit daarna bekrachtigen bij de notaris.

GuidoB
Posts: 2321
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: De bondsraadverkiezingen zijn illegaal

Post by GuidoB » Sun Feb 24, 2019 13:49

Nog even de regels waar het hier over gaat:
Artikel 16
1. De bondsraad bestaat uit ten hoogste twee categorieën leden:
a. leden aangewezen door de provinciale bonden;
b. leden gekozen door en uit alle actieve leden, voor zover natuurlijk persoon, van de bond.
2. Het aantal leden van de bondsraad bedraagt eenentwintig. Het huishoudelijk reglement bevat regels voor de verdeling van de zetels over de in lid 1 genoemde categorieën.
3. In het huishoudelijk reglement worden regels gesteld voor de verkiezingen van de in lid 1 sub b bedoelde categorie. Elk actief lid van de bond moet middellijk of onmiddellijk aan deze verkiezingen kunnen deelnemen.
Ik weet niet precies wat commissielid Thijs bedoelde, toen hij dacht te kunnen volstaan met een wijziging van het huishoudelijk reglement. Wellicht dat een aantal van 0 leden voor de provinciale bonden ook een geldig aantal is. Volgens mij bestaat een dergelijke bondsraad dan niet meer uit twee categorieeën. Omdat mogelijk te maken, is toch echt een wijziging van dit artikel uit de statuten nodig. En ten slotte behoort de bondsraad te bestaan uit 21 leden, zo lang dat in de statuten staat.

Frans de Jonge
Posts: 660
Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch

Re: De bondsraadverkiezingen zijn illegaal

Post by Frans de Jonge » Sun Feb 24, 2019 14:04

GuidoB wrote:
Sun Feb 24, 2019 13:26
Wat is er nu het geval? De bondsraad heeft de regels in de staturen niet veranderd, want daarvoor zijn niet de juiste procedures gevoerd. Het bestuur organiseert nu verkiezingen volgens regels die niet in de statuten staan. Volgens Jaap is dat illegaal. Ik zou niet weten of dat waar is, maar er zit op zijn minst iets in.

Wat het bestuur moet doen, is direct een bondsraadsvergadering uitroepen om de statuten te veranderen. En uiteraard dit daarna bekrachtigen bij de notaris.
Aan de statuten hoeft niet zoveel gewijzigd te worden. Wat medewerkgroeplid Thijs v. d. Broek aangeeft, het gaat hier vooral om een wijziging van het aantal. Het eerste lid hoeft niet persé gewijzigd te worden omdat er het woord ten hoogste staat. Naast een wijziging van het aantal leden moeten de wijzigingen vooral in het Huishoudelijk reglement plaatsvinden. Deze wijzigingen zijn al door de Bondsraad goedgekeurd.
Laten we hopen dat er niet meer dan 15 kandidaten zijn, dan is er sprake van overmacht. Ook nu was er lange tijd een Bondsraad die niet over het (maximaal) aantal vereiste leden beschikte.

Artikel 16
1. De bondsraad bestaat uit ten hoogste twee categorieën leden:
a. leden aangewezen door de provinciale bonden;
b. leden gekozen door en uit alle actieve leden, voor zover natuurlijk persoon, van de bond.
2. Het aantal leden van de bondsraad bedraagt eenentwintig. Het huishoudelijk reglement bevat
regels voor de verdeling van de zetels over de in lid 1 genoemde categorieën.
3. In het huishoudelijk reglement worden regels gesteld voor de verkiezingen van de in lid 1 sub
b bedoelde categorie. Elk actief lid van de bond moet middellijk of onmiddellijk aan deze
verkiezingen kunnen deelnemen.
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....

User avatar
Marcel Kosters
Posts: 2019
Joined: Mon Jan 20, 2003 16:13
Location: Haarlem, The Netherlands

Re: De bondsraadverkiezingen zijn illegaal

Post by Marcel Kosters » Sun Feb 24, 2019 14:26

Op http://www.kndb.nl/verkiezing-bondsraad-2019/ worden verkiezingen aangekondigd voor een bondsraad met 15 leden. Daarvoor zijn aangepaste statuten nodig en deze kunnen er op basis van het genoemde procedurele argument niet zijn.

De pragmatische oplossing lijkt: gaan voor 21 bondsraadsleden, zoals in de huidige (ongewijzigde) statuten wordt voorgeschreven. En voor de rest de verkiezingen organiseren op basis van de reeds aangenomen wijzigingen in het huishoudelijk reglement.

Zolang de KNDB website over 15 bondsraadsleden spreekt lijkt de KNDB voor te sorteren om zich aan exact dezelfde steen te stoten als in 2003-2004. Hopelijk binnenkort aangepast.
Nu: 18.200 DamZ! DamSets. Doel: 100.000 DamZ! DamSets voor 31-12-2020. Doe mee met 1, 10 of 100 DamZ! DamSets. De strategie is onbeperkt schaalbaar. Prijs 3 euro. Minimum 20 sets, met club of vrienden snel besteld via marcelkosters@gmail.com.

GuidoB
Posts: 2321
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: De bondsraadverkiezingen zijn illegaal

Post by GuidoB » Sun Feb 24, 2019 14:56

Ach ten hoogste... Misschien is het juist wel fijn dat de bondsraad altijd direct aangevuld kan worden met vanuit provinciale bonden aangewezen leden. Dat zou eens van pas kunnen komen.

Het lijkt mij uitgesloten dat tweederde van de zittende bondsraadsleden zover gekregen kunnen worden om op te draven voor nog een vergadering, met als enige agendapunt het wijzigen van een getalletje in de statuten. Ik zie twee mogelijkheden. Of verkiezingen uitschrijven voor 21 in plaats van 15 leden. Of de provinciale bonden verzoeken om samen 6 leden aan te wijzen.

Wel ontzettend onhandig trouwens dat het aantal bondsraadsleden staat vermeld in de statuten, in plaats van het huishoudelijk reglement. Wie heeft dat verzonnen?

Fred van Amersfoort
Posts: 1776
Joined: Sun Nov 02, 2003 17:13

Re: De bondsraadverkiezingen zijn illegaal

Post by Fred van Amersfoort » Sun Feb 24, 2019 15:14

Deze hele discussie is typerend.

Michel Stempher
Posts: 1096
Joined: Thu Mar 01, 2012 20:34
Real name: Michel Stempher
Location: Kampen

Re: De bondsraadverkiezingen zijn illegaal

Post by Michel Stempher » Sun Feb 24, 2019 18:24

Het meest typerende is nog dat men vertrouwen heeft in de huidige Bondsraad. Vooral mensen als Cees vd Berg doen er niks anders dan de boel verzieken.

Jaap van Galen
Posts: 713
Joined: Wed Dec 17, 2003 10:51

Re: De bondsraadverkiezingen zijn illegaal

Post by Jaap van Galen » Wed Feb 27, 2019 19:31

Ik ben het oneens met diverse mensen hier.
We hebben gekozen voor een structuur met een bondraad die feitelijk de macht heeft, ook over het bestuur.
Dan kan het toch niet zo zijn dat een commissie in samenspraak met bestuur en wijziging huishoudelijk reglement zonder toestemming van de bondsraad fundamentele wijzigingen in b.v. verkiezing bondsraad kan aanbrengen? En als je daarbij ook nog eens de statuten "vergeet" dan maak je toch gewoon een fout?
Ik houd ook niet van regeltjes, maar aan sommige regels moet je je toch gewoon houden.

playforstacks
Posts: 705
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: De bondsraadverkiezingen zijn illegaal

Post by playforstacks » Wed Feb 27, 2019 20:37

Beste Jaap,

Nogmaals:

- de commissie werkte onafhankelijk en er was afgesproken dat zonder tussenkomst van het bestuur elk voorstel dat de commissie het beste leek (na veel onderzoek) zou worden voorgelegd aan de bondsraad.
-de bondsraad is met alles in akkoord gegaan.
- het enige probleem met de goedgekeurde (door de BR) statutenwijziging is dat de KNDB een koninklijke bond is en dat de koning dat goedkeuring moet geven. Een proces wat maanden kan duren.

Waarom ga je opnieuw dezelfde onwaarheden vertellen? Alle informatie hierboven is ook terug te lezen in de notulen van de bondsraadsvergadering op de KNDB site.

GuidoB
Posts: 2321
Joined: Sun Sep 21, 2003 21:43

Re: De bondsraadverkiezingen zijn illegaal

Post by GuidoB » Wed Feb 27, 2019 21:48

De bondsraad heeft geen statutenwijziging goedgekeurd, Thijs. Dat heeft niet op de agenda gestaan.

Quootje van jezelf:
playforstacks wrote:
Sun Feb 24, 2019 04:04

Overigens waren de voorstellen op een dergelijke manier ingericht dat er zelf een "vernieuwing" kon plaatsvinden zonder statutenwijziging is mijn mening maar alleen aanpassing van het huishoudelijk reglement. Het enige wat dan wel zal moeten is dat de bondsraad uit 21 man moet blijven bestaan (zie statuten). Natuurlijk is het ook hoe je bepaalde delen van de statuten leest.
Degene die ik hier onwaarheden zie vertellen, ben je zelf. En je spreekt jezelf ook nog eens tegen. Niet handig voor een bondsraadslid dat in de commissie zat die deze voorstellen heeft gedaan.

playforstacks
Posts: 705
Joined: Sat Aug 25, 2012 02:34
Real name: Thijs van den Broek

Re: De bondsraadverkiezingen zijn illegaal

Post by playforstacks » Wed Feb 27, 2019 22:14

Guido jij leest niet zo goed. Net zoals jij "ten hoogste" niet las in de statuten. Lees je het woordje "zelfs" niet in mijn post.
Nogmaals alle stukken zijn gewoon te lezen op de KNDB site voor zover ik weet stond dit voorstel inclusief veranderingen aan het huishoudelijk reglement en de statuten op de agenda.
Dat woordje "zelfs" was echter helemaal niet nodig omdat er een 2/3 meerderheid was. Het enige probleem is dat de nieuwe statuten pas gelden als ze veranderd zijn door koninklijke goedkeuring. Mocht dit punt gebruikt worden door jouw vader om te frustreren kan mijn woordje "zelfs" nog van pas komen.
(Enige probleem blijft dan dat er 21 personen in de BR moeten komen volgens de statuten)

Volgens mij is het toch heel helder hoe ik het uitleg. Lees ook vooral het rapport en de notulen als je het nog steeds niet begrijpt.

Post Reply