World Draughts Forum

It is currently Tue Nov 13, 2018 07:27

All times are UTC+01:00
Post new topic  Reply to topic  [ 19 posts ]  Go to page 1 2 Next
Author Message
PostPosted: Thu Aug 23, 2007 16:35 
Offline

Joined: Mon Oct 09, 2006 20:38
Posts: 4
In 4-th round I played on the first board with R.van Marle.

In the beginning of game I have left (excuse in a toilet because toilets at school were not closed) in the next building in which lived. At returning I was met by the arbitrator and has informed me, that wishes to include to me defeat of that I have left a building. My objections have not been accepted. It seemed, that the arbitrator enjoys the authority.

And, when I left, Davelaar stood in the street, saw as I leave, but nothing has told to me and has not warned. I did not assume such restrictions. Considered{counted}, that I do not break a rule, therefore has easy left.

It appears, in the afternoon earlier Davelaar has included defeat to the Dutch player who has left in information centre Bovec (same a resort!). And this doubtful rigid decision became the justification of the subsequent unreasonable actions of the referee. I did not know about this case as has finished the previous game early. Can, the referee and did{made} any announcements before round, but players do not have duty to come on round for 15 minutes prior to the beginning to listen to announcements of the referee. I did not hear any preventions{warnings}.

Besides I not understand all in English (I use the electronic translator from Russian), therefore not the information is accessible to me. Written rules on a judicial table was not, information on the Internet about so rigid rules of tournament was absent, decisions of the judge in written form also were not, I also did not receive the personal remark, the appeal jury also was not.

Before and after this incident players left a building, but aggression of the referee has ceased after the conflict to me and sanctions were not applied.

The referee has referred to code FMJD in which the opportunity of punishment for the player for leaving{care} from a game hall during game is ostensibly specified. I was not engaged in special studying of this question, but I believe, that the code should provide the differentiated punishments. In view of that Bovec-Open is informal tournament of a low rating category, punishment should be not obligatory in the form of defeat. The competent judge would bear{take out} the prevention{warning} or would punish the fine.

The most surprising, that my opponent in this game Reink van Marle did not declare the protest and after the decision of the judge wished to continue game. Referee has interfered with a course of tournament, having awarded result on the first board.

I think, that the magnificent friendly atmosphere of tournament in Bovec has been spoiled by so rash decision of the referee. Silly to set off defeat to the player who badly understands in English, for an output{exit} in a toilet.

I have passed more 1700êì. by car to play in this tournament, but has received only negative impressions because of actions of the referee. I shall emphasize, that this tournament is not official and on it{him} a priori it is not supposed rigid restrictions.

I have refused the further participation as I consider{count} the defeat not deserved, and participation at such inadequate refereeing not having sense. I consider{count} refereeing Davelaar not qualified and not considering specificity of the open tournament. It is supposed to me doubtful professional qualities this referee. "Refereeing from Davelaar" causes protests not only in me, but also at other players. It not the first conflict to its{his} participation. Its{his} name becomes a synonym of disputable decisions and aggressive behaviour.

I shall be ask technical commission FMZHD to consider{examine} this situation and to develop{produce} corresponding{meeting} recommendations on the future for the judicial case.

Valerij Kudriavcev.

21 àâãóñòà íà òóðíèðå â Bovec ïðîèçîøåë ñëåäóþùèé êîíôëèêò ñ ó÷àñòèåì ðåôåðè Äàâåëààðà.

 4-ì òóðå ÿ èãðàë íà ïåðâîé äîñêå c Ð.âàí Ìàðëå.
 íà÷àëå èãðû ÿ âûøåë (èçâèíèòå â òóàëåò, ïîòîìó ÷òî òóàëåòû â øêîëå íå çàêðûâàëèñü) â ñîñåäíåå çäàíèå, â êîòîðîì æèë. Ïðè âîçâðàùåíèè ìåíÿ âñòðåòèë àðáèòð è ñîîáùèë ìíå, ÷òî õî÷åò çàñ÷èòàòü ìíå ïîðàæåíèå èç-çà òîãî, ÷òî ÿ âûøåë èç çäàíèÿ. Ìîè âîçðàæåíèÿ ïðèíÿòû íå áûëè. Êàçàëîñü, ÷òî àðáèòð íàñëàæäàåòñÿ ñâîåé âëàñòüþ.

Ïðè÷åì, êîãäà ÿ óõîäèë, Äàâåëààð ñòîÿë íà óëèöå, âèäåë êàê ÿ óõîæó, íî íè÷åãî íå ñêàçàë ìíå è íå ïðåäóïðåäèë. ß íå ïðåäïîëàãàë òàêèõ îãðàíè÷åíèé. Ñ÷èòàë, ÷òî íå íàðóøàþ ïðàâèëà, ïîýòîìó ñïîêîéíî âûøåë.

Îêàçûâàåòñÿ, äíåì ðàíüøå Äàâåëààð çàñ÷èòàë ïîðàæåíèå ãîëëàíäñêîìó èãðîêó, êîòîðûé âûøåë â èíôîðìàöèîííûé öåíòð Áîâåöà (ýòî æå êóðîðò !). È ýòî ñîìíèòåëüíîå æåñòêîå ðåøåíèå ñòàëî îïðàâäàíèåì ïîñëåäóþùèõ íåðàçóìíûõ äåéñòâèé ðåôåðè. ß íå çíàë îá ýòîì ñëó÷àå, ïîñêîëüêó çàêîí÷èë ïðåäûäóùóþ èãðó ðàíî. Ìîæåò, ðåôåðè è äåëàë êàêèå-òî îáúÿâëåíèÿ ïåðåä òóðîì, íî ó èãðîêîâ íåò îáÿçàííîñòè ïðèõîäèòü íà òóð çà 15 ìèíóò äî íà÷àëà ÷òîáû âûñëóøèâàòü îáúÿâëåíèÿ ñóäüè. Íèêàêèõ ïðåäóïðåæäåíèé ÿ íå ñëûøàë.

Êðîìå òîãî, ÿ íå âñå ïîíèìàþ ïî-àíãëèéñêè (ïîëüçóþñü ýëåêòðîííûì ïåðåâîä÷èêîì ñ ðóññêîãî), ïîýòîìó íå âñÿ èíôîðìàöèÿ ìíå äîñòóïíà. Ïèñüìåííûõ ïðàâèë íà ñóäåéñêîì ñòîëå íå áûëî, èíôîðìàöèè â èíòåðíåòå î ñòîëü æåñòêèõ ïðàâèëàõ òóðíèðà îòñóòñòâîâàëà, ðåøåíèé ñóäüè â ïèñüìåííîì âèäå òàêæå íå áûëî, ïåðñîíàëüíîãî çàìå÷àíèÿ ÿ òàêæå íå ïîëó÷àë, àïåëëÿöèîííîãî æþðè òàêæå íå áûëî.

Äî è ïîñëå ýòîãî èíöèäåíòà èãðîêè âûõîäèëè èç çäàíèÿ, íî àãðåññèÿ ñóäüè óòèõëà ïîñëå êîíôëèêòà ñî ìíîé è ñàíêöèè íå ïðèìåíÿëèñü.

Ðåôåðè ñîñëàëñÿ íà êîäåêñ ÔÌÆÄ, â êîòîðîì ÿêîáû óêàçàíà âîçìîæíîñòü íàêàçàíèÿ äëÿ èãðîêà çà óõîä èç èãðîâîãî çàëà âî âðåìÿ èãðû. ß íå çàíèìàëñÿ ñïåöèàëüíûì èçó÷åíèåì ýòîãî âîïðîñà, íî ïîëàãàþ, ÷òî êîäåêñ äîëæåí ïðåäóñìàòðèâàòü äèôôåðåíöèðîâàííûå íàêàçàíèÿ. Ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî Bovec-Open ÿâëÿåòñÿ íåîôèöèàëüíûì òóðíèðîì íèçêîé ðåéòèíãîâîé êàòåãîðèè, íàêàçàíèå íå îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûòü â âèäå ïîðàæåíèÿ. Êîìïåòåíòíûé ñóäüÿ âûíåñ áû ïðåäóïðåæäåíèå èëè íàêàçàë áû äåíåæíûì øòðàôîì.

Ñàìîå óäèâèòåëüíîå, ÷òî ìîé îïïîíåíò â ýòîé èãðå Ðåéíê âàí Ìàðëå íå çàÿâëÿë ïðîòåñò è ïîñëå ðåøåíèÿ ñóäüè õîòåë ïðîäîëæèòü èãðó. Ðåôåðè âìåøàëñÿ â õîä òóðíèðà, ïðèñóäèâ ðåçóëüòàò íà ïåðâîé äîñêå.

Äóìàþ, ÷òî âåëèêîëåïíàÿ äðóæåñòâåííàÿ àòìîñôåðà òóðíèðà â Áîâåöå áûëà èñïîð÷åíà ñòîëü íåîáäóìàííûì ðåøåíèåì ñóäüè. Ãëóïî çàñ÷èòûâàòü ïîðàæåíèå èãðîêó, êîòîðûé ïëîõî ïîíèìàåò ïî-àíãëèéñêè, çà âûõîä â òóàëåò.

ß ïðîåõàë áîëåå 1700êì. íà àâòîìîáèëå ÷òîáû ñûãðàòü â ýòîì òóðíèðå, íî ïîëó÷èë òîëüêî íåãàòèâíûå âïå÷àòëåíèÿ èç-çà äåéñòâèé ñóäüè. Ïîä÷åðêíó, ÷òî ýòîò òóðíèð íå ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì è íà íåì àïðèîðè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ æåñòêèõ îãðàíè÷åíèé.

ß îòêàçàëñÿ îò äàëüíåéøåãî ó÷àñòèÿ, ïîñêîëüêó ñ÷èòàþ ñâîå ïîðàæåíèå íå çàñëóæåííûì, à ó÷àñòèå ïðè òàêîì íåàäåêâàòíîì ñóäåéñòâå íå èìåþùèì ñìûñëà. Ñ÷èòàþ ñóäåéñòâî Äàâåëààðà íå êâàëèôèöèðîâàííûì è íå ó÷èòûâàþùèì ñïåöèôèêó îòêðûòîãî òóðíèðà. Ìíå ïðåäïîëàãàåòñÿ ñîìíèòåëüíûìè ïðîôåññèîíàëüíûå êà÷åñòâà ýòîãî ðåôåðè. "Ñóäåéñòâî îò Äàâåëààðà" âûçûâàåò ïðîòåñòû íå òîëüêî ó ìåíÿ, íî è ó äðóãèõ èãðîêîâ. Ýòî íå ïåðâûé êîíôëèêò ñ åãî ó÷àñòèåì. Åãî èìÿ ñòàíîâèòñÿ ñèíîíèìîì ñïîðíûõ ðåøåíèé è àãðåññèâíîãî ïîâåäåíèÿ.

Ïðîshó òåõíè÷åñêóþ êîìèññèþ ÔÌÆÄ ðàññìîòðåòü ýòó ñèòóàöèþ è âûðàáîòàòü ñîîòâåòñòâóþùèå ðåêîìåíäàöèè íà áóäóùåå äëÿ ñóäåéñêîãî êîðïóñà.

Âàëåðèé Êóäðÿâöåâ.


Top
   
 Post subject:
PostPosted: Fri Aug 24, 2007 00:51 
Offline

Joined: Sat May 22, 2004 22:02
Posts: 69
I was not present at the tournament, but I can understand your frustration.
However, referee Davelaar applied the rules correctly. If that was also in considiration with the 'spirit' of the tournament could be a point of discussion.


Top
   
 Post subject:
PostPosted: Sun Aug 26, 2007 11:34 
Offline

Joined: Sat Oct 18, 2003 11:45
Posts: 858
I think the referee was completely right to do so.

_________________
De meest gehate dammer allertijden.


Top
   
 Post subject:
PostPosted: Mon Aug 27, 2007 00:57 
Offline

Joined: Fri Aug 18, 2006 22:44
Posts: 84
The just exercise of referee powers is non only dependant of the contenance of formal rules, but also of aspects of equity, proportionality, and subsidiarity.
It means that under circumstancies a present power is not executed by the referee, when another good or fair solution is disponible.
Formal activities can and will damage interests of players and spectators.

It is useful that the punished player has spoken on the Forum about his negative experience with this referee.

It is necessary that complaints about referees will used to prevent problems in the future.

Also I think that players have to communicate with referees about cases in which they can expect remarks of the referee.


Top
   
 Post subject:
PostPosted: Mon Aug 27, 2007 02:24 
Offline

Joined: Fri Dec 19, 2003 02:05
Posts: 734
Location: Beijing / Laveno-Mombello
I think the arbiter should warn the player that he/she is not permitted to leave - or should ask for permission to leave. This is an obscure rule that most players, I included, are not aware of, so it takes time to sink in. And one should reconsider whether this rule makes sense in a holiday tournament.

Also, your opponent wanted to play on, and that should count in the decision as well.


Top
   
 Post subject:
PostPosted: Wed Aug 29, 2007 14:22 
Offline
User avatar

Joined: Sun Dec 14, 2003 22:45
Posts: 1113
Een treurig verhaal van meneer Valery Kudriavcev. Het is een wijdverbreid misverstand dat regels altijd en onder alle omstandigheden strict moeten worden toegepast. Vroeger gebruikte de douane stiptheid als actiemiddel. Het stipt toepassen van de regels leidde tot enorme verkeersopstoppingen. In het voetbal geldt het 'fluiten in de geest van de wedstrijd' als een hoog goed. Bovec was een vriendschappelijk vakantietoernooi. Hou het dan een beetje vriendelijk aub.

Overigens ben ik er niet voor de heer Davelaar onmiddellijk te royeren.


Top
   
 Post subject:
PostPosted: Wed Aug 29, 2007 15:11 
Offline

Joined: Sun Nov 02, 2003 00:02
Posts: 885
Uit een andere draad:

Maartuhhh wrote:
Kolste liep tegen een regelmentaire 0 aan omdat hij tijdens de partij zijn tripje kajakken ging regelen.

verder in de 3e ronde niet veel verassende uitslagen tot nu toe


De arbiter is in ieder geval consequent.


Top
   
 Post subject:
PostPosted: Wed Aug 29, 2007 15:21 
Offline

Joined: Fri Oct 24, 2003 22:40
Posts: 1263
Real name: Irene Stegeman
Location: Westerhaar
Bij het geval van Kolste was het nog leuker, zijn tegenstander zat naast hem in de kajak smiddags.
Maar zijn tegenstander had wel gezegd tegen Davelaar dat hij wel graag wou doorspelen, hij wou niet op zo'n manier winnen.

_________________
*Want achter het masker van "toch wel gelukkig" ligt wanhoop en twijfel zo drijvend en nukkig*

~Geen medelijden voor hem die zonder kennis is~


Top
   
 Post subject:
PostPosted: Wed Aug 29, 2007 20:20 
Offline

Joined: Sat May 22, 2004 22:02
Posts: 69
Ben er ook niet voor om dhr. Davelaar "onmiddellijk" te royeren. Even wachten mag ook..


Top
   
 Post subject:
PostPosted: Wed Aug 29, 2007 20:38 
Offline

Joined: Tue Sep 30, 2003 01:52
Posts: 2199
Moeten we in vakantietoernooien ook geitenwollensokken met magnetische zakdambordjes erin toestaan?

Evert is een prima arbiter, een van de weinige arbiters die de regels goed kent. Inderdaad past hij de regels strict toe, maar dat mag als bekend worden veronderstelt. Ik kan daarnaast me voorstellen dat hij zich net zo opstelde als vorig jaar, toen hetzelfde toernooi nog een EK status had.
Een organisatie die wil dat regels niet strict worden toegepast moet dat tegen een scheidsrechter zeggen.

Een speler die zonder iets tegen de arbiter zeggen wegloopt uit het gebouw neemt zelf het risico op een nul. Het verschil tussen een vakantietoernooi en een officieel toernooi is dat je in een vakantietoernooi vermoedelijk wel toestemming krijgt voor een tussentijds uitstapje en in een officieel toernooi misschien niet.

Overigens, mocht Evert inderdaad geroyeerd worden, dan moet Wim Martin maar voorzitter van DVSB worden [img]http://laatste.info/bb3/images/smilies/icon_lol.gif[/img]


Top
   
 Post subject:
PostPosted: Wed Aug 29, 2007 23:38 
Offline

Joined: Sat Oct 18, 2003 11:45
Posts: 858
Het lijkt me erg onwenselijk als een arbiter met de regels moet gaan marchanderen afhankelijk van de status van het toernooi. Dan neem je hem toch ook niet meer serieus.

_________________
De meest gehate dammer allertijden.


Top
   
 Post subject:
PostPosted: Thu Aug 30, 2007 00:43 
Offline

Joined: Wed Nov 05, 2003 00:53
Posts: 562
Vraagje wrote:
Het lijkt me erg onwenselijk als een arbiter met de regels moet gaan marchanderen afhankelijk van de status van het toernooi. Dan neem je hem toch ook niet meer serieus.


Waarom niet? Zoals Henk al schreef ; "fluiten in de geest van de wedstrijd"!! [img]http://laatste.info/bb3/images/smilies/icon_rolleyes.gif[/img]


Top
   
 Post subject:
PostPosted: Thu Aug 30, 2007 10:46 
Offline

Joined: Tue Apr 03, 2007 22:13
Posts: 574
Real name: Frans de Jonge
Location: 's-Hertogenbosch
Bert Zwart wrote:
Moeten we in vakantietoernooien ook geitenwollensokken met magnetische zakdambordjes erin toestaan?

Evert is een prima arbiter, een van de weinige arbiters die de regels goed kent. Inderdaad past hij de regels strict toe, maar dat mag als bekend worden veronderstelt. Ik kan daarnaast me voorstellen dat hij zich net zo opstelde als vorig jaar, toen hetzelfde toernooi nog een EK status had.
Een organisatie die wil dat regels niet strict worden toegepast moet dat tegen een scheidsrechter zeggen.

Een speler die zonder iets tegen de arbiter zeggen wegloopt uit het gebouw neemt zelf het risico op een nul. Het verschil tussen een vakantietoernooi en een officieel toernooi is dat je in een vakantietoernooi vermoedelijk wel toestemming krijgt voor een tussentijds uitstapje en in een officieel toernooi misschien niet.

Overigens, mocht Evert inderdaad geroyeerd worden, dan moet Wim Martin maar voorzitter van DVSB worden :lol:


Een arbiter heeft een taak om ervoor te zorgen dat de omstandigheden (formeel alleen in de speelzaal) voor iedereen gelijk zijn en aan regels voldoen. Daarbuiten heeft een arbiter formeel geen zeggingskracht. Ik weet nog dat ik als arbiter in het Max Havelaargebouw van Hiltex moest arbiteren. Een wijkgebouw, waar in de speelzaal een snoepwinkeltje voor de buurtkinderen zat. Die snoepwinkel mocht niet gesloten worden. Als arbiter werd mij door de spelers gevraagd de rust in de speelzaal te bewaren. Maar de verkopers van snoep legden uit, dat de kinderen het recht hadden om snoep te kopen. Moest ik als arbiter naast mijn concentratie op de wedstrijd ook nog als een soort van kinderopvang fungeren? Feitelijk had een dergelijke combinatie op wedstrijden op topniveau niet goedgekeurd mogen worden (en wat te denken van speellokalen met een barretje erin, is vragen om problemen).
Feitelijk heb je als arbiter als taak er ook voor te zorgen dat naast naleving van de regels ook recht wordt gedaan aan goede speelomstandigheden (w.o. sanitaire voorzieningen) en voorkomen van misbruik (dat iemand elders op de wc met een zakbordje zit te analyseren). Met de wedstrijdleiding zou, zodra een bijzondere situatie zich voordoet en bekend is, afspraken over eventuele ontheffing en voorwaarden daartoe kunnen worden opgesteld. Deze kunnen dan aan de spelers bekend worden gemaakt. Het liefst inspecteer je natuurlijk alle relevante omstandigheden vooraf. Dit versta ik onder fluiten in de geest van de wedstrijd.

_________________
Het zijn niet allen koks die lange messen dragen.....


Top
   
 Post subject:
PostPosted: Thu Aug 30, 2007 11:09 
Offline
User avatar

Joined: Tue Aug 22, 2006 15:38
Posts: 1441
Real name: Joost de Heer
blondegod wrote:
Waarom niet? Zoals Henk al schreef ; "fluiten in de geest van de wedstrijd"!! :roll:

'Fluiten in de geest van de wedstrijd' is 'Ja' zeggen als een speler vraagt of hij even uit de speelzaal moet weggaan, en niet 'moet kunnen' zeggen als een speler zonder iets te zeggen verdwijnt.

Wat is het volgende? "Ach, het is een zomertoernooi, 48 zetten in 2 uur is ook wel goed, je hebt toch niet op tijd verloren, we zijn toch hier bij elkaar om plezier te hebben, of niet?"

  _________________
  Lasst die Maschinen verhungern, Ihr Narren...
  Lasst sie verrecken!
  Schlagt sie tot -- die Maschinen!


  Top
     
   Post subject:
  PostPosted: Thu Aug 30, 2007 11:46 
  Offline

  Joined: Fri Dec 19, 2003 02:05
  Posts: 734
  Location: Beijing / Laveno-Mombello
  ildjarn wrote:
  blondegod wrote:
  Waarom niet? Zoals Henk al schreef ; "fluiten in de geest van de wedstrijd"!! :roll:

  'Fluiten in de geest van de wedstrijd' is 'Ja' zeggen als een speler vraagt of hij even uit de speelzaal moet weggaan, en niet 'moet kunnen' zeggen als een speler zonder iets te zeggen verdwijnt.

  Wat is het volgende? "Ach, het is een zomertoernooi, 48 zetten in 2 uur is ook wel goed, je hebt toch niet op tijd verloren, we zijn toch hier bij elkaar om plezier te hebben, of niet?"


   50 zetten in 2 uur is een bekende regel die bovendien met het spel samenhangt, het niet mogen verlaten van het speelzaal niet (ik kende deze regel bijvoorbeeld niet). De regel zal ook wel geformuleerd zijn met speellokaal ipv speelzaal, anders is het een onzin regel.

   Je kan ook wel nederlagen uit gaan delen voor het twee-handig zetten - andere hand drukt klokt in of raapt schijven - best hoor in toptoernooien, maar niet in vakantietoernooien. Enig gevoel voor maat en wat gebruikelijk is is wel handig.


   Top
      
   Display posts from previous:  Sort by  
   Post new topic  Reply to topic  [ 19 posts ]  Go to page 1 2 Next

   All times are UTC+01:00


   Who is online

   Users browsing this forum: No registered users and 7 guests


   You cannot post new topics in this forum
   You cannot reply to topics in this forum
   You cannot edit your posts in this forum
   You cannot delete your posts in this forum
   You cannot post attachments in this forum

   Search for:
   Jump to:  
   Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Limited